Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 757-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", подписано от Боян Боянов Станков - Расате, упълномощен от отговорния секретар на партията Борис Филипов Иванов, заведено под № 11 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-8 състав, по ф.д. № 2164/1990 г.;

2. удостоверение № 48-00-555 от 12.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 040-Е-В05-108797 от 12.08.2014 г. на Централна кооперативна банка АД, клон „Възраждане", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. образец от подписа на представляващия партията;

5. образец от печата на партията;

6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от Алианц Банк България, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3482 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. удостоверение от Борис Филипов Иванов - организационен секретар на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация", че ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

9. препис-извлечение от акт за смърт № 0259 от 24.04.2014 г. на Богдан Борисов Йоцов;

10. пълномощно от Борис Филипов Иванов в полза на Боян Боянов Станков - Расате.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол