Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 758-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Андрей Николаев Ковачев съпредседател, Деница Петрова Петрова-Йоцова - съпредседател и Петко Костадинов Ковачев - съпредседател, чрез Борислав Димитров Сандов - заведено под № 22 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.;

2. образец от подписите на съпредседателите на партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-579 от 13.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. съгласно Закона за политическите партии;

5. удостоверение изх. № 8823 от 11.08.2014 г. на Прокредит банк (България) ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. платежно нареждане от 19.08.2014 г., издадено от Прокредит банк (България) ЕАД, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3487 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Петко Димитров Цветков, ковчежник на партията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ".

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол