Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 759-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ", подадено от Тодор Стоянов Жеков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 21 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 3078/1990 г.;

2. удостоверение № 48-00-556 от 18.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. образец от подписа на представляващия партията;

4.  образец от печата на партията;

5. вносна бележка от Българска народна банка от 20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

6. декларация от Тодор Стоянов Жеков - председател на ПП „Българска работническо-селска партия", че предизборната кампания ще се обслужва от Банка Пиреос България АД;

7. рамков договор от 20.08.2014 за платежни услуги, откриване и водене на платежна сметка, издаден от Банка Пиреос България АД;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3414 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

9. информация за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Марияна Благоева Петрова - касиер;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ/БРСП.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ/БРСП.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:16 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол