Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 761-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: заявление от Крум Борисов Захариев за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП), подписано от Крум Борисов Захариев, заведено под № 14 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заявлението за регистрация не отговаря на изискванията на изборна книга - Приложение № 49-НС и към него са приложени:

- образец от подписа на Крум Борисов Захариев;

- образец от печата на партията;

- удостоверение по ф.д. № 2809/1990 г. от 10.05.2005 г. на СГС;

- решение по ф.д. № 2809/1990 г. от 23.03.2001 г. на СГС и 7 други документа.

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия констатира нередовности и съгласно изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК дава указания на Крум Захариев в срок до 18,00 ч. на 20 август 2014 г да представи следните документи:

- удостоверение за актуално правно състояние на партията;

- удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети;

- удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

- уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания;

- вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

- списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид.

В дадения срок в Централната избирателна комисия не са постъпили изискуемите по-горе документи, както и доказателства от които да е видно, че заявителят Крум Борисов Захариев е представител на партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

С Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. на Централната избирателна комисия е регистрирана БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Към преписката по регистрацията е представено удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС-ТО, VІ-7 с-в, по фирмено дело 2809.1990 г., от което е видно, че Зонка Златкова Спасова е председател на ЦК на БКП и представляващ БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението и приложените към него документи, приема, че искането на заявителя Крум Борисов Захариев за регистрация на „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е неоснователно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението на Крум Борисов Захариев за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., като неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол