Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 781-НС
София, 25.08.2014

ОТНОСНО: жалба от Валери Илиев Башев – председател на Общинския съвет на ДПС – гр. Нова Загора, срещу решение № 11-НС от 21.08.2014г. на РИК – Сливен

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-15-19 от 22.08.2014г. от Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, срещу решение № 11-НС от 21.08.2014 г. на  РИК - Сливен, с което e оставена без разглеждане жалбата му срещу Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора за образуване на избирателни секции на територията на общината във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. В оригинал жалбата с приложенията към нея са изпратени по пощата с пощенско клеймо от 22.08.2014 г., постъпили в ЦИК на 25.08.2014 г. По електронната поща на ЦИК на 22.08.2014 г. от РИК - Сливен, са постъпили следните документи: сканирано копие от жалбата на Валери Илиев Башев, копие от Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора и писмо с вх. № РИК-08/20.08.2014 г. от кмета на община Нова Загора.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. В подкрепа на горното излага съображения, че подадената от него жалба срещу заповедта на кмета на община Нова Загора е в срок, тъй като от сайта на общината не става ясно датата на публикуването й, поради което счита, че датата на издаване на заповедта не е датата на публичното й обявяване. Твърди, че заповедта на кмета на общината е входирана в РИК - Сливен, с вх. № 03 от 18.08.2014 г. и следователно това е датата на публичното и обявяване, и че тридневният срок за оспорването й изтича на 21.08.2014 г., а не на 14.08.2014 г., както е приела в решението си РИК - Сливен. Предвид изложеното, жалбоподателя счита, че жалбата срещу Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора е подадена в законно установения срок .

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № 11 от 21.08.2014 г. на РИК - Сливен, протокол № 2 от 21.08.2014 г. на РИК - Сливен, Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора, жалба от Валери Илиев Башев, заведена в регистъра на жалбите на РИК - Сливен, с вх. № 6 от 20.08.2914 г., и писмо с вх. № РИК-08/20.08.2014 г. от кмета на община Нова Загора. С обжалваното решение РИК - Сливен, е оставила без разглеждане жалбата на Валери Илиев Башев като недопустима, поради просрочието й.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, тъй като същата е подадена в срок и от легитимирано лице, а разгледана по същество за неоснователна, поради следните съображения :

Установява се от преписката по жалбата, че производството пред РИК - Сливен, е образувано във връзка с подадена на 20.08.2014 г. жалба от Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, против Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора, с която на основание чл. 8, ал. 2 и 4 от ИК са образувани изборните секции на територията на община Нова Загора.

От приложеното към преписката писмо на кмета на община Нова Загора се установява, че Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора е публично обявена на сайта на общината и на таблото на 11.08.2014 г. и следователно тридневният срок по чл. 8, ал. 4 от ИК за оспорването и пред РИК е изтекъл на 14.08.2014 г.

Видно от жалбата на Валери Илиев Башев е, че същата е подадена на 20.08.2014 г., т.е. след законно установения тридневен срок за оспорването на заповедта на кмета на община Нова Загора пред РИК - Сливен.

Като взе предвид горното ЦИК приема, че жалбата на Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, срещу заповедта на кмета за образуване на избирателните секции, подадена на 20.08.2014 г. е просрочена, тъй като срокът за оспорването и е изтекъл.

Централната избирателна комисия не споделя изложеното в жалбата, че за дата на публичното обявяване на заповедта, следва да се приема датата на изпращането заповедта на РИК - Сливен, тъй като публичното обявяване и изпращането на заповедта са различни действия, вменени като задължение на кмета на общината. Единствено в чл. 8, ал. 2, последно изречение от ИК е въведено задължение на кмета на общината да изпрати копие от заповедта на териториалните звена на ГД „ГРАО" към МРР в съответната област.

Предвид изложеното ЦИК приема, че жалбата е неоснователна и респективно постановеното решение № 11-НС от 21.08.2014г. на РИК - Сливен, е правилно и законосъобразно.

По изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, срещу решение № 11-НС от 21.08.2014г. на  РИК - Сливен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2014 в 00:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол