Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 783-ПВР/МИ
София, 15.09.2011

ОТНОСНО:  процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 146, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката партии, коалиции от партии и инициативни комитети и на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.
1. Всяка общинска избирателна комисия провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.
2. Жребият е общ между партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали в ЦИК кандидати за президент и вицепрезидент на републиката и партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.
3. В програмното си време регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят еднакво време за предизборни излъчвания за всяка община, чиято територия е покрита от ефирното им разпръскване.
4. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят съобразно т. 24-27 от Решение № 656-ПВР/МИ от 02.09.2011 г. на ЦИК.

Процедура:
5. Жребият се води от председателя на ОИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или секретаря.
6. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".
7. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция от партии, местни коалиции или наименованието на инициативния комитет („ИК") с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованията се изписват както са заявени за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове (от заявления - приложения № 25, № 26, № 27 и № 28).
Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които не съвпадат по наименование и състав с вече регистрираните пред ОИК за изборите за общински съветници и кметове. Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на инициативен комитет („ИК") с имената на регистрираните от комитета пред ЦИК кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. Наименованията се изписват съобразно предоставената в сайта на ЦИК информация на адрес: http://www.cik.bg/, бутон „Регистрация", файл „Регистрации на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за регистрация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." (http://www.cik.bg/?page=92).
Кутията се обозначава с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати".
8. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.
9. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията от партии, местната коалиция или инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.
10. Когато тема на диспут засяга един избор (или за президент и вицепрезидент на републиката, или за общински съветници и кметове), в него участват само регистрираните за този избор, като се пропускат номерата на изтеглените партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани само за другия избор.
11. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на ОИК по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.
12. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
13. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 21 септември 2011 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.09.2011 в 20:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол