Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 787-НС
София, 26.08.2014

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Кърджали срещу решение № 24/21.08.2014 г. на РИК – Кърджали.

Производството е по реда на чл. 73 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с чл. 8, ал. 4 от ИК.

Образувано е по жалба, подадена от кмета на община Кърджали против решение № 24/21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия (РИК) в Девети изборен район - Кърджали.

Твърденията в жалбата са за недопустимост на атакуваното пред ЦИК Решение на РИК - Кърджали, като издадено по просрочена жалба вх. № 11/21.08.2014 г. от Илия Илиев - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, срещу -Заповед № 752/11.08.2014 г. на кмета на община Кърджали.

В жалбата се развиват оплаквания и относно противоречието на оспореното решение на РИК - Кърджали, с материалноправните норми на Изборния кодекс и необоснованост на решението. Твърди се, че решението поставя под опасност нормалната организационно-техническа подготовка на избори 2014 г. Претендира се отмяна на решение № 24/21.08.2014 г. на РИК - Кърджали, като незаконосъобразно поради изтъкнатите в жалбата доводи.

Централната избирателна комисия приема жалбата за допустима като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 във връзка с чл. 73 от ИК, а разгледана по същество - за основателна.

Видно от представените по преписката доказателства със Заповед № 752 от 11.08.2014 г. на кмета на община Кърджали в съответствие с правомощията му и в срока по чл. 8, ал. 2 от ИК са образувани и утвърдени 139 секции на територията на общината, респективно тяхната номерация и адрес.

Заповедта е обявена публично чрез интернет сайта на общината на 12.08.2014 г.

С жалба от 21.08.2014 г. общинският председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев е оспорил горецитираната заповед на кмета в частта относно местонахождението на секции № 1 и № 3 и секции № 10 и № 11 поради това, че секции № 1 и № 3 са преместени от досегашния им адрес - Информационен център на пазара в ОУ „П. К. Яворов", а секции № 10 и № 11 - от бившето училище ОУ „Г. С. Бенковски" в СОУ „Отец Паисий".

На свое заседание от 21.08.2014 г., при наличието на необходимия кворум от 14 члена на РИК - Кърджали, видно от протокол № 2 на комисията от същата дата, РИК - Кърджали, е постановила оспореното решение № 24/21.08.2014 г., с което е разгледала по същество жалбата от общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев и е уважила последната, като е указала на кмета на община Кърджали да определи нови адреси на следните секции: №№ 091600001, 091600003 - в информационен център на пазара на производителите; №№ 091600010 и 091600011 - в ОУ „Г. С. Бенковски".

Според чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс кметът на общината образува със заповед избирателни секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес, която обявява публично. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което си обявява публично. Решението на РИК в тези случаи може да се обжалва в тридневен срок пред ЦИК от деня на оспорването му по реда на чл. 73 от ИК. Предвид приложимата правна уредба и установеното от фактическа страна, след като освен приложените към жалбата документи, преписката бе комплектувана и изпратена в ЦИК от РИК - Кърджали, Централната избирателна комисия намира за основателно оплакването на жалбоподателя за просрочието на жалбата, по която е образувано производството по чл. 8, ал. 4 от ИК пред РИК - Кърджали, и е издадено решение № 24/21.08.2014 г. След като Заповед № 752 от 11.08.2014 г. е публично обявена на сайта на община Кърджали на 12.08.2014 г., то тридневният срок, определен съгласно чл. 8, ал. 4 от ИК за оспорването й пред РИК - Кърджали, е изтекъл на 15.08.2014 г. Тук следва да се отбележи, че РИК - Кърджали, е конституирана с решение на ЦИК на 15.08.2014 г., тоест последния ден от срока, но при всички положения към 21.08.2014 г. срокът за оспорване на заповедта на кмета на община Кърджали е бил изтекъл. Следователно жалбата на общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев от 21.08.2014 г. е недопустима като просрочена, а оттам и образуваното по нея производство, респективно постановеното решение на РИК - Кърджали, също е недопустимо и следва да бъде обезсилено само на това основание, като е безпредметно в това производство да се разглеждат доводите на страните по същество. Предвид горното и с оглед изложените съображения Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 24/21.08.2014 г. на Районна избирателна комисия - Кърджали, постановено по жалба вх. № 11/21.08.2014 г. от общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев, като недопустимо.

Прекратява производството по жалба на общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев, вх. № 11/21.08.2014 г. на РИК Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.08.2014 в 09:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол