Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 873-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”, представлявана от съпредседателите Андрей Ковачев, Деница Йотова и Петко Ковачев чрез пълномощника им Златина Станкова, срещу решения № 94 и 95 от 19.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба вх. № 984 от 20.09.2011 г. от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", представлявана от съпредседателите Андрей Ковачев, Деница Йотова и Петко Ковачев чрез пълномощника им Златина Станкова с представено пълномощно, срещу решения № 94 и 95 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с които е отказана регистрация на кандидатите за общински съветници Живко Христов Христов, Георги Иванов Бонев, Станимир Цветанов Чуков, Иво Василев Урумов, Димитър Христофоров Стоянов и Михаил Недялков Черкезов от листата на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", както и регистрацията на Живко Христов Христов за кандидат за кмет на община Трявна. В мотивите на решения № 94 и 95 на ОИК - Трявна, се изтъкват съображения, че лицата нямат настоящ адрес на територията на община Трявна.
В жалбата се излагат доводи, че взетите с протокол № 14 от 19.09.2011 г. атакувани решения са незаконосъобразни и ОИК - Трявна, неправилно прилага Закона за гражданската регистрация, като не отчита, че нормата на § 1, т. 5 от ДР на ИК е специална и има приоритет пред ЗГР. По този начин са нарушени изискванията на буква „б" на т. 5 от § 1 на ДР на ИК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, като се иска отмяна на обжалваните решения.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката писмени доказателства - протокол № 14 от 19.09.2011 г. с включени в него решения № 94 и 95, списък с кандидатите за общински съветници и кметове на община Трявна и кметство Плачковци, изпратен от кмета на община Трявна до председателя на ОИК - Трявна, с изх. № 34-00-13 от 19.09.2011 г., касаещ справка на кандидатите за общински съветници и кметове по ЕГН, три имена, постоянен и настоящ адрес и атакуваните решения, се установява, че:
Живко Христов Христов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Захари Петров № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, от 23 май 2000 г. и настоящ адрес в гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 26, ет. 2, ап. 202, от 09.03.2005 г.;
Георги Иванов Бонев има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Бойчо Войвода № 6, вх. А, ет . 2, ап. 5, от 28.02.2006 г. и настоящ адрес в гр. Бургас, общежитие ВХТИ 2, ет. 12, ап. 2, от 20.09.2006 г.;
Станимир Цветанов Чуков има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Светушка № 10, ет. 4, ап. 10, от 11.09.2002 г. и настоящ адрес гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 4б, от 07.10.2010 г.;
Иво Василев Урумов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Калето № 26 от 14.03.2004 г. и настоящ адрес в гр. София, ж.к. Студентски град № 52, вх. Б. ет. 6, ап. 616 от 04.08.2010 г.;
Димитър Христофоров Стоянов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Светушка № 10, ет. 2, ап. 5, от 21.11.2005 г. и настоящ адрес в гр. София, ж.к. Студентски град № 53, вх. Б, ет. 4, ап. 404, от 08.02.2011 г.;
Михаил Недялков Черкезов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Бойчо Войвода № 6, вх. Б, ет . 2, ап. 3, от 04.03.2003 г. и настоящ адрес в гр. Варна, ул. Добровник № 15, ап. 12 от 13.09.2010 г.
Общинската избирателна комисия неправилно е приложила материалния закон, според който следва да е налице алтернативно наличието на постоянен/настоящ адрес на територията на общината, а не кумулативно постоянен и настоящ адрес на територията на общината. Издигнатите кандидатури отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 94 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с което е отказана регистрация на Живко Христов Христов като кандидат за кмет на община Трявна, предложен от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Живко Христов Христов като кандидат за кмет на община Трявна, предложен от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
ОТМЕНЯ решение № 95 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, с която е отказана регистрация на Живко Христов Христов, Георги Иванов Бонев, Станимир Цветанов Чуков, Иво Василев Урумов, Димитър Христофоров Стоянов и Михаил Недялков Черкезов като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Живко Христов Христов, Георги Иванов Бонев, Станимир Цветанов Чуков, Иво Василев Урумов, Димитър Христофоров Стоянов и Михаил Недялков Черкезов като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", в изборите на 23 октомври 2011 г. при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 21:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол