Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 878-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, назначена с Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е с вх. № ОИК-553/07.09.2011 г. решение № 30 от 01.09.2011 г. на ОИК - Кричим, с което се предлага на Централната избирателна комисия да прекрати предсрочно пълномощията на Костадин Илиев Шопов поради неучастие по неуважителни причини в три поредни заседания на общинската избирателна комисия.
Видно от представените към преписката протокол № 1 от 19.08. 2011 г.; протокол № 2 от 20.08.2011 г.; протокол № 3 от 22.08.2011 г.; протокол № 4 от 23.08.2011 г; протокол № 5 от 24.08.2011 г. Костадин Илиев Шопов не е участвал общо в пет поредни заседания на общинската избирателна комисия.
В поисканото от него становище за причините, поради които не се е явил на заседанията на ОИК, той е възразил единствено, че работи по трудово правоотношение и е служебно възпрепястван да се явява на заседанията на ОИК. Централната избирателна комисия намира това възражение за неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Изборния кодекс лицата, включени в състава на избирателните комисии, имат правото да ползват полагащият им се платен годишен отпуск, съответно неплатен служебен отпуск и съответно,след като Костадин Шопов не се възползвал от това си право, то не може той да се позовава на ангажираността си по трудовото му правоотношение при невъзможността да изпълнява задълженията си като член на ОИК. С оглед на тези съображения Централната избирателна комисия намира, че са налице основанията на чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК за прекратяване пълномощията на Костадин Илиев Шопов като член на ОИК - Кричим, поради неучастието му в повече от три поредни заседания на ОИК за периода от 19.08.2011 г. до 24.08.2011 г., без да посочи уважителни причини за това.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Костадин Илиев Шопов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол