Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 881-НС
София, 08.09.2014

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и чл. 8, ал. 2, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите, които са с трайни увреждания, непозволяващи им да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 14 септември 2014 г. (20 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-НС от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес преди подаване на заявлението Приложение № 17-НС от изборните книжа), е на територията на съответното населено място.

3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК.

4. Когато са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията на ИК, кметът на общината не по-късно от 14 септември 2014 г. издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час) консултации за състава на СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 16 септември 2014 г. (18 дни преди изборния ден).

Кметът на общината определя броя на секциите, обслужвани с подвижна избирателна кутия, които следва да се образуват на територията на съответната община, така че да се създаде възможност да гласуват всички лица, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия и утвърждава тяхната номерация.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място.

Заповедта се оповестява публично - на видно място в сградата на общината, и се публикува на сайта на общината.

5. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 19 септември 2014 г. (15 дни преди изборния ден).

Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия не по-късно от 24 септември 2014 г. (10 дни преди изборния ден).

Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща на РИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. т. 22. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.

6. Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 17-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 септември 2014 г. (5 дни преди изборния ден) и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

7. Избирателят по чл. 37, ал. 1 от ИК може да бъде вписан в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 20 септември 2014 г. е подал заявление - Приложение № 17-НС от изборните книжа, и преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.

8. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко едно от населените места, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място или с настоящ адрес в случаите, когато са включени в избирателен списък по настоящ адрес.

9. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК, за всяко едно от населените места се създава една обща ПСИК за територията на общината.

10. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината.

Когато на територията на някой от административните райони на градовете с районно деление има открита секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, в нейния избирателен списък могат да бъдат включени и избиратели от съседен (граничещ с него) административен район (ако на неговата територия не е открита такава секция), когато е в рамките на същия изборен район, със заповед на кмета на общината.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2014 в 23:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол