Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 884-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Цветанов Балевски – упълномощен представител ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № M-13 от 21.09.2011 г. от Иво Цветанов Балевски, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с което му е отказана регистрация като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ". В жалбата се твърди, че обжалваното решение е постановено в противоречие с Решение № 837-МИ от 19 септември 2011 г. на ЦИК, с което е отменено решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК - Трявна, и са дадени изрични указания на ОИК - Трявна, да регистрира Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев като кандидати за общински съветници в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От представените по преписката доказателства ЦИК установи, че ОИК - Трявна е отказала регистрация на Иво Цветанов Балевски с решение № 124 от 20.09.2011 г., като мотивът за отказа е некоректно попълнена и представена пред ОИК - Трявна, декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК, в която не е попълнен настоящият адрес на Иво Цветанов Балевски, поради което ОИК - Трявна, не е могла да направи извод на условията на коя алинея на чл. 4 (5 или 6) отговаря кандидатът за общински съветник. Централната избирателна комисия намира, че разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ИК е неприложима, доколкото касае граждани на други държави - членки на ЕС, а Иво Цветанов Балевски е декларирал, че е български гражданин и по преписката няма данни да е гражданин на друга държава - членка на ЕС. Централната избирателна комисия не споделя довода на ОИК - Трявна, че не имала възможност да прецени дали Иво Цветанов Балевски отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, тъй като към момента на вземане на решение от ОИК -Трявна, тя е получила и е разполагала със справка от кмета на община Трявна, изх. № 34-00-10/1 от 17.09.2011 г. от която е видно, че Иво Цветанов Балевски има постоянен адрес в гр. Трявна от 02.09.2005 г. и настоящ адрес в гр. Велико Търново от 04.05.2007 г. Поради това той отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Централната избирателна комисия напомня на ОИК - Трявна, че следва да изпълнява решенията на ЦИК. Неизпълнението на тези решения е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на членовете на ОИК на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във вр. с пар. 1, т. 5, б. „б" от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с което повторно е отказана регистрацията на Иво Цветанов Балевски като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА ОТНОВО на ОИК - Трявна, да регистрира Иво Цветанов Балевски като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ", в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол