Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 913-МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: жалба против решение № 123 от 21.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Ловеч, област Ловеч

Постъпила е жалба по факс с вх. № М-66 от 23.09.2011 г. от Иван Атанасов Първанов и от инициативния комитет за издигането му за независим кандидат за кмет на община Ловеч срещу решение № 213 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ловеч, с което е заличена регистрацията на Иван Атанасов Първанов.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно по следните причини: то не е било изпратено незабавно на инициативния комитет, указан е неправилен срок за обжалването му, подписката е предадена за проверка на ГД „ГРАО" при МРРБ, а не на ТЗ „ГРАО", в решението не се посочва в какво се изразява некоректността на записите в подписката, което го прави немотивирано. Твърди се, че коректните записи в подписката са повече от 1000, поради което тя отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Обжалваното решение е взето на 21.09.2011 г. и е обявено същия ден в 18,00 ч. По силата на чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от ИК то подлежи на обжалване в срок от 24 часа от съобщаването му. Но в самото решение е посочено, че подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му. Поради това ЦИК намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество тя е основателна. От събраните по преписката доказателства - протокол от 21.09.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - гр. Ловеч, се установява, че в подписката в подкрепа на регистрацията на Иван Атанасов Първанов като независим кандидат за кмет на община Ловеч в изборите на 23 октомври 2011 г. коректните записи са 972. Общинската избирателна комисия - Ловеч е приела, че тя не отговаря на изискването на чл. 125, ал. 1 от ИК и поради това е заличила регистрацията на Иван Атанасов Първанов като кандидат за кмет на община Ловеч. При констатирани непълноти в подписката обаче ОИК - Ловеч, е трябвало да даде указания и срок на инициативния комитет за отстраняването им и ако указанията не бъдат изпълнени, да заличи направената регистрация. Видно от представеното по преписката копие от регистъра на ОИК - Ловеч, такива указания не са давани.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 213 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ловеч, за заличаване на регистрацията на Иван Атанасов Първанов за независим кандидат за кмет на община Ловеч.

УКАЗВА на ОИК - Ловеч, да даде указания на инициативния комитет за регистриране на Иван Атанасов Първанов за независм кандидат за кмет на община Ловеч и да допълни в тридневен срок представената подписка.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол