Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 914-МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: жалби от Инициативен комитет за издигане на Даниела Петрова Найденова за независим кандидат за кмет на с. Бусманци, Столична община, и от Даниела Петрова Найденова – кандидат за кмет на с. Бусманци, Столична община, срещу решение № 381-КМ от 21.09.2011 г. на ОИК – Столична община

Постъпили са жалба вх. № М-62 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Даниела Петрова Найденова - кандидат за кмет на кметство с. Бусманци, Столична община, и жалба  вх. № М-62-а от 23.09.2011 г. на ЦИК от Инициативен комитет за издигане на кандидатура на Даниела Петрова Найденова за независим кандидат за кмет на с. Бусманци, Столична община, подписана от всички членове на инициативния комитет, срещу решение № 381-КМ от 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община, с което е заличена регистрацията на Даниела Петрова Найденова - независим кандидат за кмет на с. Бусманци, Столична община, поради неизпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 3 от ИК. В мотивите на решение № 381-КМ от 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община, се посочва, че след регистрацията на Даниела Петрова Найденова за кандидат за кмет на кметство с. Бусманци на инициативния комитет с решение № 159-КМ от 19.09.2011 г. са били дадени указания да допълни представената към предложението за регистрация на кандидата подписка съобразно изискванията на чл.125, ал.1 от ИК. В дадения срок инициативният комитет е представил допълнителна подписка. С протокол № 18 от 21.09.2011 г. на ГД „ГРАО" на МРРБ е установено, че и с допълнително представената подписка не е изпълнено изискването за минимален брой подписи на избиратели, подкрепящи независимия кандидат.

Предвид изложеното и на основание чл. 125, ал. 6 във връзка с чл. 125, ал. 1 т. 3 от ИК ОИК - Столична община, е заличила регистрацията на кандидата за кмет на с. Бусманци.

В двете жалби с напълно идентично съдържание се излагат доводи, че е допусната грешка в протоколите на ГД „ГРАО" за резултатите от подписката, касаеща по-точно броя на лицата, които „се дублират с подписка на друг независим кандидат", както и, че лица, участващи в подписката, подкрепяща Даниела Петрова Найденова като независим кандидат, не предоставят ЕГН-то си. Самите жалбоподатели не оспорват, че в предоставените подписки не са налице необходимият и изискуем съгласно Изборния кодекс минимален брой избиратели, подкрепящи независимия кандидат. Иска се извършване на повторна проверка в ГД „ГРАО" и допускане на Даниела Петрова Найденова до участие в изборите за кмет на с. Бусманци.

Решението на ОИК - Столична община, за заличаване на регистрация на независим кандидат поради това, че не е подкрепен от изискуемия брой избиратели на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от ИК подлежи на обжалване в срок от 24 часа от съобщаването му. В решение № 381-КМ от 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община, на инициативния комитет е посочен срок от 3 дни за обжалване, поради което подадените жалби, предмет на настоящото решение, постъпили в ЦИК на 23.09.2011г., се явяват допустими.

Разгледани по същество, жалбите са неоснователни.

От приложените по преписката писмени доказателства - решение № 202-КМ от 16.09.2011 г. на ОИК - Столична община; решение № 297-КМ от 19.09.2011 г. на ОИК - Столична община; решение № 381-КМ от 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община; протокол № 17 от 16.09.2011 г. от ГД „ГРАО" за извършена проверка на подписка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на с. Бусманци - Даниела Петрова Найденова; протокол № 18 от 21.09.2011 г. от ГД „ГРАО" за извършена проверка на подписка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на с. Бусманци - Даниела Петрова Найденова; опис от 15.09.2011 г. за предаване на подписка от ОИК - Столична община, на ТЗ „ГРАО", София- град; представено извлечение от регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство на 23 октомври 2011 г. на ОИК, Столична община и два броя подписки за издигане на кандидатурата на Даниела Петрова Найденова се установява, че с решение № 202-КМ от 16.09.2011 г. на ОИК - Столична община, Даниела Петрова Найденова е била регистрирана за независим кандидат за кмет на кметство с. Бусманци при неизвършена проверка на  подписката на избиратели, подкрепящи регистрацията й. Впоследствие от представения  протокол № 17 от 16.09.2011 г. от ГД „ГРАО", заведен под номер 9600-281(2) на ОИК - Столична община, се констатира, че от представените в подписката и проверени 287 записи некоректни записи са 59, съответно коректни -228. От опис от 15.09.2011 г. е видно, че минималният брой коректни записи за подкрепящи кандидат за кмет на с. Бусманци е 285. В този смисъл ОИК - Столична община, на 19.09.2011 г. с решение № 297-КМ от 19.09.2011 г. е дала указание на инициативния комитет да представи допълнителна подписка. Такава е била представена на 20.09.2011 г.  Съгласно протокол № 18 от 21.09.2011 г. от ГД „ГРАО" от 28 представени подписа за коректни се установяват 25. В този смисъл и след изпълнение на дадените от ОИК - Столична община, указания от инициативния комитет, издигащ кандидатурата на  Даниела Петрова Найденова като независим кандидат за кмет на с. Бусманци отново не е налице изпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 3 от ИК. Ето защо решение № 381-КМ от 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община, постановено на основание чл. 125, ал. 6 от ИК, е правилно и законосъобразно.

Представените протоколи от ГД „ГРАО" и констатациите в тях не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи решението за заличаване на регистрацията на кандидата за кмет, което обжалване в случая е неоснователно. От представените към преписката два броя подписки е видна и липсата на ЕГН на някои от участващите в подписката лица, а този факт не се оспорва и от жалбоподателите.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № М-62 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Даниела Петрова Найденова - кандидат за кмет на  кметство с. Бусманци, Столична община, и жалба  вх. № М-62-а от 23.09.2011 г. на ЦИК от Инициативен комитет за издигане на кандидатура на Даниела Петрова Найденова за независим кандидат за кмет на с. Бусманци, Столична община, срещу решение № 381-КМ ОТ 21.09.2011 г. на ОИК - Столична община, с което е заличена регистрацията на Даниела Петрова Найденова - независим кандидат за кмет на с. Бусманци, Столична община, поради неизпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 3 от ИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол