Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 926-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 140-МИ от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-71/23.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Петров Майсторов и Наско Иванов Стефанов - представляващи местна коалиция „Партия на Зелените и ОДС" срещу решение № 140-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, с което се регистрира кандидатска листа на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Иска се отмяна на решение 140-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, като незаконосъобразно, поради това че предложението на ПП „ГЕРБ" по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК не е подписано от изрично упълномощено от представляващия партията лице, както и поради нарушение на чл. 19, ал. 3, от устава на ПП „ГЕРБ" при определяне на кандидатите за общински съветници и кмет на община Ямбол. Освен това в жалбата се посочва, че решение № 140-МИ на ОИК - Ямбол, е постановено в нарушение на чл. 20, ал. 2 от ИК, тъй като не е прието с мнозинство две трети от присъстващите членове на ОИК - Ямбол.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.
Предложението по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК, представено в ОИК - Ямбол, за регистриране на кандидатската листа за общински съветници на община Ямбол, е надлежно подписано от Димитър Ангелов Иванов в качеството му на преупълномощено лице в обема и съдържанието на предоставената му представителна власт съгласно пълномощно № 20 от 18.08.2011 г. от Георги Иванов Славов - в качеството му на пълномощник в обема и съдържанието на предоставената му представителна власт съгласно пълномощно № КО-1-036/19.07.2011 г. от Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ".
При наличието на така създадена валидна представителна власт нейното действие се заключава в наличието на директно правоотношение между преупълномощеното лице и първоначалния упълномощител. В случая преупълномощеният Димитър Ангелов Иванов е действал направо от името на първоначалния упълномощител Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ", поради което не е налице нарушение на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от Изборния кодекс.
Освен това извън правомощията на ОИК, а и на ЦИК, е да следи и контролира прилагането на уставите на политическите партии по отношение на това кой, какви, по какъв ред и последователност прави предложения за утвърждаване на кандидатите за кметове от „компетентните органи на партиите" по смисъла на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК. В случая по преписката е приложено валидно взето решение на компетентен орган по смисъла на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК, а именно решение № 99-00-ГИК-383/25.08.2011 г. на изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ" за утвърждаване регистрацията в ОИК на броя и състава на кандидатската листа за общински съветници на община Ямбол, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Видно обаче от приложения по преписката протокол № 25 от 20.09.2011 г. от заседание на ОИК - Ямбол, от присъстващите 17 членове „за" регистрирането на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. са гласували 11 членове на ОИК, а "против" - 6 членове, т.е. не е било налице изискващото се съгласно чл. 20, ал. 2 от ИК мнозинство от две трети от присъстващите членове на ОИК - Ямбол, за приемане на решение № 140-МИ от 20.09.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 140-МИ/20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол.
УКАЗВА на ОИК - Ямбол, да постанови решение за регистриране на кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол