Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 942-НС
София, 15.09.2014

ОТНОСНО: отхвърляне искането за регистрация на наблюдател от фондация „Европейска алтернатива за развитие“

По жалба на Найме Мустафа Мустафа - предложена като наблюдател от фондация „Европейска алтернатива за развитие", срещу Решение № 851-НС от 4 септември 2014 г., поправено с Решение № 856-НС от 5 септември 2014 г. на ЦИК, е постановено Решение № 10832/12.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11268/2014 г. на ІV отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК в частта му по заявление за регистрация на Найме Мустафа Мустафа за наблюдател.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление на Найме Мустафа Мустафа за регистрация като наблюдател от фондация „Европейска алтернатива за развитие".

Предложен беше следният проект на решение:

„При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдател Найме Мустафа Мустафа, ЕГН ..., упълномощен представител на фондация „Европейска алтернатива за развитие".

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

При проведеното гласуване „ЗА" регистриране на предложения наблюдател гласуват: Р. Сидерова, Р. Матевае, Е. Чаушев, И. Алексиева, Т. Цанева, М. Сюлейманов и Вл. Пенев; „ПРОТИВ" регистрация на предложения наблюдател гласуват: Е. Христов, М. Златарева, И. Грозева, Р. Цачев, Й. Ганчева, Г. Баханов, М. Бойкинова и Цв. Томов.

Искането за регистрация не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изречение второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2014 в 23:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол