Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 96-ЕП
София, 08.04.2014

ОТНОСНО: поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка в образците на изборни книжа, съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, както следва:

а) в Приложение № 7 - се заличават графите „Подпис на избирателя" и „Забелеажки";

б) в Приложение № 40 в обяснителния текст, абзац втори накрая на текста, вместо числото „41" да се чете „42";

в) в Приложение № 41 в обяснителния текст, абзац втори, накрая на текста, вместо числото „41а" да се чете „43";

г) в Приложение № 42 в обяснителния текст:

аа) в абзац първи се заличава текстът „който не се яви в изборния ден"; и текстът „или в изборния ден" в края на изречението;

бб) в абзац втори, изречение първо, се заличава думата „изборен" пред думата „район";

вв) в абзац трети се заличава текстът: „или в изборния ден";

д) в Приложение № 43:

аа) текстът „район № .../..." под адресата ЦИК се заличава;

бб) в обяснителния текст, абзац първи, се заличава текстът: „който не се яви в изборния ден"; и текстът „или в изборния ден" в края на изречението;

вв) в абзац втори, изречение първо, се заличава думата „изборен" пред думата „район";

гг) в абзац трети се заличава текстът: „или в изборния ден";

е) в Приложение № 67 текстът „в изборен район № .../...." се заличава;

ж) в Приложение № 85, ред първи „Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК" се заличава и се създава нов образец на протокол - Приложение № 85;

Номерацията на редовете от т. 2 до т. 10 включително се запазва;

з) в Приложение № 86 текстът на контрола № 5 се изменя, както следва:

„Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, колона „Недействителни гласове".

2. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 7 и 85, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

 

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.04.2014 в 21:55 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол