Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 997-НС
София, 19.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26 от 15.09.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез Георги Ленков Балчев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 05.09.2014 г. по ф.д. № 261/2014 г., издадено от СГС, VІ-17 състав; пълномощно от Петър Александров Харалампиев в полза на Георги Ленков Балчев и пълномощно от Георги Ленков Балчев в полза на 5 (пет) лица - представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С допълнително писмо от 19.09.2014 г., подадено от Георги Ленков Балчев - пълномощник на сдружението към заявлението са приложени следните документи: заявления от Любомир Емилов Милошев и Юсеф Ез Един Ахмед Дакак, и двете с молба да бъдат заличени от УС на сдружението и протокол от заседание на УС на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ" от 15.09.2014 г., на което е взето решение да се докладват заявленията на общото събрание на сдружението и да бъдат отписани горецитираните лица, съгласно Устава на сдружението.

С вх. № 26 от 16.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ" и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 5 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани и като анкетьори.

От извършената проверка се установи също така, че лицето Юсеф Ез Един Ахмед Дакак, който към момента фигурира като член на УС на сдружението, е регистриран като кандидат за народен представител в РИК Двадесет и три - София от КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО".

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При така изложената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия намира, че не са на лице основания за отказ да регистрира посочените наблюдатели и регистрацията им е в унисон, както с формалните изисквания, така и с духа на закона.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва: 

Име, презиме, фамилия
1. Георги Ленков Балчев
2. Петър Александров Харалампиев
3. Лидия Върбанова Ангелова
4. Тодор Величков Недков
5. Стамен Кръстев Стойчев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2014 в 00:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол