Начало » ЦИК » Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА

Съгласно Постановление № 367 на Министерски съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), следва. да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден. По същия ред ще се публикува информацията и от БАН, държавните висши училища. Националният фонд към Министерството на финансите и Държавен фонд „Земеделие".

Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА.

На календара вдясно можете да намерите информация за плащанията в СЕБРА на Централната избирателна комисия

Код за вид плащане в СЕБРА

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на агрегирания контрол и управление на касовите потоци в следните основни направления:

 • плащания за персонал;
 • плащания за текуща издръжка;
 • плащания за капиталови разходи;
 • трансфери за други бюджети;
 • плащания в частта на финансирането;
 • служебни банкови операции.

Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА

 • Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
 • Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
 • Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
 • Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
 • Код 10 - Издръжка
 • Код 18 - Други разход
 • Код 20 - Разходи за лихви
 • Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
 • Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
 • Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
 • Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
 • Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
 • Код 80 - Погашения по банкови заеми
 • Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
 • Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
 • Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
 • Код 91 - Теглене на левове в брой
 • Код 92 - Закупуване на валута в брой
 • Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
 • Код 94 - Откриване на акредитив
 • Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
 • Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
 • Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити
 • От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ
Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол