Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1144-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Филип Филипов и Петър Батев – представляващи коалиция „ПРОМЯНА”, регистрирана в ОИК – Ботевград, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпила е жалба вх. № М-630/11.10.2011 г. от местна коалиция „ПРОМЯНА", регистрирана в ОИК - Ботевград, Софийска област, за избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., представлявана от Филип Филипов и Петър Батев. В жалбата се иска смяна на председателя на ОИК - Ботевград, за неизпълнение на Решение на ЦИК № 948-МИ от 28 септември 2011 г., изразяващо се в неуведомяване на коалицията и кандидата й за кмет на с. Скравена в указани срокове за решението. Твърди се, че без знание на коалицията ОИК е обжалвал пред ВАС решението на ЦИК, както и че ОИК - Ботевград, е отказал на коалицията да й предаде заверен препис от съдебното решение, постановено по жалбата на ОИК - Ботевград, срещу Решение на ЦИК № 948-МИ от 28 септември 2011 г.
Жалбата представлява сигнал за твърдени незаконосъобразни действия и бездействия на председателя на ОИК - Ботевград, с оглед реализиране на правомощията на ЦИК по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК. В преписката по жалбата са налични решение № 159 от 10.10.2011 г. на ОИК - Ботевград; заверени копия от страници № 3 на входящия регистър и стр. № 2 на изходящия регистър, искане вх.№ 33 от 07.10.2011 г., писма изх. № 15 от 06.10.2011 г. и изх. № 16 от 07.10.2011 г. на ОИК - Ботевград, и становище на членовете на ОИК - Ботевград, вх. № 18 от 11.10.2011 г.
Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С Решение № 948-МИ от 28 септември 2011 г. ЦИК отменя решение № 149 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ботевград, с което е заличена регистрацията на Григор Василев Вутов като кандидат за общински съветник в община Ботевград от името на местна коалиция „ПРОМЯНА", извършена с решение № 130-ОС от 19.09.2011 г., и регистрацията му като кандидат за кмет на кметство с. Скравена, община Ботевград, извършена с решение № 128 от 19.09.2011 г. от името на същата коалиция.
Със същото решение ЦИК констатира и обявява за недействи-телна регистрацията на кандидата за общински съветник Григор Василев Вутов от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", извършена с решение № 129 от 19.09.2011 г. на ОИК - Ботевград. Предвидено е за решението да се уведомят ОИК - Ботевград, кандидатът за общински съветник Григор Василев Вутов и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ". Никъде в решението на ЦИК не е посочен срок за уведомяване, както и това, че уведомяването следва да се извърши от ОИК. В този смисъл неоснователни са твърденията в жалбата, че председателят на ОИК не е уведомил коалиция „ПРОМЯНА" и кандидатът й за кмет на с. Скравена за решението на ЦИК. Следва да се има предвид, че решенията на ЦИК са публично достъпни и начинът на съобщаването им е определен в Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК. Отделно от това ОИК е колективен орган и председателят няма задължение в случая да предприема самостоятелно действия от името на комисията.
Видно от представено заверено копие от писмо изх. № 15 от 06.10.2011 г. на ОИК - Ботевград, до Филип Филипов, представляващ местна коалиция „ПРОМЯНА", отразено и на стр. 2 от изходящ регистър на ОИК, ОИК своевременно е уведомила местната коалиция, че от справка в уеб-сайта на ВАС е установено изготвянето на определение № 12531 от 05.10.2011 г. Подаденото искане за издаване от ОИК на заверен препис от определението на ВАС е неоснователно. Общинската избирателна комисия не е компетентна да издава заверени преписи от решения и определния на съдебен орган. В този смисъл правилен е отговорът на ОИК в писмо изх. № 16 от 07.10.2011 г.
Във връзка с гореизложеното ЦИК не констатира извършването на нарушения от страна на председателя на ОИК - Ботевград, Стоян Стоянов Стоянов .
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т.2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-630/11.10.2011 г. от местна коалиция „ПРОМЯНА", регистрирана в ОИК - Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., представлявана от Филип Филипов и Петър Батев, с искане за освобождаване.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 08:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол