Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2286-МИ/НР
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет (ИК) за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня, с което е отказана регистрацията на ИК за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня.

Жалбата е подадена на 16 септември 2015 г. чрез ОИК - Сапарева баня, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Сапарева баня, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-616/16.09.2015 г. Към жалбата са приложени: регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.; заявление за регистрация на ИК; страницата по № 37 от 13.09.2015 г.; протокол и решение за създаване на ИК; удостоверение за постоянен адрес, издадено от ТЗ „ГРАО" - Сапарева баня; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 - 3 бр.; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 - 3 бр.; декларации (образец на подписа) - 3 бр.; банково удостоверение № 0521-64-010864/10.09.2015 г.; информация за лицето, което ще отговаря за финансовата отчетност на предизборната кампания на инициативния комитет; решение № 050-МИ 14.09.2015 г. на ОИК - Сапарева баня, с отбелязване на обявяването на решението и извлечение от протокол № 5/14.09.2015 г. от заседание на ОИК - Сапарева баня.

В жалбата се съдържат оплаквания, че ОИК Сапарева баня е приела изискуемите документи за регистрацията на ИК за издигането на Ирина Коляндова за независим кандидат за кмет на община Сапарева баня на 13.09.2015 г., без да са констатирани несъответсвия с рапоредбите на Изборния кодекс, както и че в тази връзка впоследствие не са им дадени указания за отстраняване на установени несъответствия, тъй като член на ИК не отговаря на условията по чл. 151, ал. 2, т. 1. Изтъква се, че обжалваното решение е взето след крайния срок за регистрация, което не позволява замяна в установения срок с член, отговарящ на законовите изисквания. Твърди се за умисъл в действията на ОИК - Сапарева баня, с цел недопускане в изборите на независимия кандидат за общински кмет, издигнат от ИК. Направено е искане за регистрацията на ИК в така заявения състав, алтернативно - за възможност да се предложи друг член на ИК, отговарящ на изискванията.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Същата е допустима, разгледана по същество - неоснователна.

От представените доказателства е видно, че с решение № 050-МИ 14.09.2015 г. ОИК - Сапарева баня, отказва да регистрира ИК в състав от трима лица за издигането на независим кандидат за кмет на община Сапарева баня. Две от лицата са с постоянен адрес в гр. Сапарева баня, а едно от лицата е с постоянен адрес извън територията на общината - гр. Елин Пелин. Това се установява както от заявлението за регистрация на ИК (Приложение № 52-МИ), така и от декларациите на лицето Теодора Любенова Цветанова, чийто адрес е в гр. Елин Пелин съгласно (Приложение № 54-МИ), (Приложение № 55-МИ) и от декларацията с нотариална заверка на подписа. Съгласно законовото изискване на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс ИК се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, в случая - територията на община Сапарева баня.

Видно от протокол № 5/14.09.2015 г. от проведеното заседание, на което е прието обжалваното решение, „ЗА" него са гласували 7 (седем) члена на ОИК - Сапарева баня, „ПРОТИВ" - 4 (четири) члена.

Решение № 050-МИ от 14.09.2015 г. на ОИК - Сапарева баня, е обявено на 14.09.2015 г. в 20,00 ч.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства прави следните изводи:

Липсата на постоянен адрес на член на ИК е предпоставка за отказ за регистрацията му, а в случай че само двама членове на ИК отговарят на изискванията за наличие постоянен адрес на територията на изборния район към дата шест месеца преди изборния ден, е налице основание ОИК да откаже регистрацията на ИК. Несъответствията с изискванията с чл. 151, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс на член на ИК са констатирани по време на проведеното заседание на ОИК на 14.09.2015 г., а това е трябвало да се провери и съответно дадени указания за отстраняване на несъответствията при приемането на документацията за регистрация на ИК. Срокът за заявяване регистрацията на ИК за участието му на избори е преклузивен - не по късно от 40 дни преди изборния ден - 14.09.2015 г.

Общинската избирателна комисия в община Сапарева баня е постановила решението си въз основа на гласуване, при което предложението за отказ за регистрация на ИК за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня на 25 октомври 2015 г. е подкрепено от 7 (седем) от 11 (единадесет) членове на комисията. Решението е взето при хипотезата на отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 050-МИ от 14.09.2015г. на ОИК - Сапарева баня.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК - Сапарева баня, да приеме решението си съгласно чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс съгласно изложените мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 20:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол