Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1191-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-20) от 01.10.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 19 (деветнадесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-20) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че Пламен Колев Георгиев - член на УС на сдружението, е регистриран като кандидат за депутат в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, от ПП „Република БГ" с решение № 34-НС от 02.09.2014 г. С вх. № НС-18-53 от 22.09.2014 г. на ЦИК е получено писмо от сдружение „ГИСДИ", с което ни уведомяват, че на свое заседание Управителният съвет на сдружението е взел решение за освобождаване на Пламен Колев Георгиев от УС на сдружението по негова молба и поради възникнала колизия. Останалите лица в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Едно от лицата фигурира с две имена.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Отказва регистрацията като наблюдател на Мария Близнакова поради непълни три имена.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Име, презиме, фамилия
1. Виолина Стефанова Игнатова
2. Огняна Сашева Борисова
3. Николай Митев Кръстев
4. Бойко Емилов Богданов
5. Христина Димитрова Димитрова
6. Йорданка Димитрова Димитрова
7. Севда  Антимова Чолакова
8. Цветка Димитрова Такова
9. Стоян Крумов Рахнев
10. Дарина Руменова Емилова
11. Иванка Михалева Христова
12. Марина Юриева Стойкова
13. Цвятко Славов Хаджиев
14. Румяна Илчева Кършалийска
15. Гергана Василева Андреева
16. Владимир Благоев Маринов
17. Светослав Иванов Давидов
18. Никола Иванов Попов

 

Отказва регистрацията като наблюдател на Мария Близнакова поради непълни три имена.


Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 00:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол