Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1214-ПВР/МИ
София, 18.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ехлиман Талят Чобан – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК – Кърджали, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Кърджали, област Кърджали

Постъпило е писмо с вх. № М-611 от 11.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Кърджали, към което е приложена жалба от Ехлиман Талят Чобан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи". Жалбата е с вх. № 232 от 09.10.2011 г. на ОИК - Кърджали. Жалбоподателят твърди, че решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, е прието в нарушение на Изборния кодекс и решения на ЦИК, изразяващо се в непосочване поименно на членовете на СИК, поименният списък на членовете не е обявен по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК и Решение № 20-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. В жалбата се твърди, че с обжалваното решение ОИК - Кърджали, не е утвърдила списъци на резервни членове, както и че комисията не се е съобразила с предложението на ПП „ДПС" за представителство в СИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от активно легитимирано лице, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, е в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и е взето при спазване на установения за това ред. На свое законно заседание, проведено на 7 октомври 2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК, в изпълнение на дадените от ЦИК указания ОИК - Кърджали, е постановила обжалваното решение, с което са назначени секционните избирателни комисии в общината. На основание чл. 34, ал. 10 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да назначи секционните избирателни комисии в случаите, когато на консултациите при кмета на общината не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, но не е парламентарно представена, относно състава на секционните избирателни комисии. На Централната избирателна комисия е служебно известно, че на проведените консултации на 14 септември 2011 г. и на 18 септември 2011 г. не е постигнато съгласие по отношение състава и разпределението на членовете на СИК по избирателни секции, поради което ОИК - Кърджали, притежава материална компетентност да назначи секционните избирателни комисии в общината.
Общият брой членове на секционните избирателни комисии в община Кърджали и разпределението им по партии е определено с решение № 74 от 13.09.2011 г., изменено с решение № 78 от 16.09.2011 г. и решение № 191 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кърджали. Решенията са влезли в сила и са стабилни административни актове. Общинската избирателна комисия - Кърджали, е спазила изискването на чл. 35, ал. 1 и 2 от ИК относно броя на членовете на СИК, както и изискването на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно определяне състава и ръководствата на СИК, като е спазила съотношението между партиите и коалициите от партии, имащи право да предложат членове на секционните избирателни комисии. Общият брой на секциите в общината е 133, от които 31 с 5-членен състав, 79 - със 7-членен състав, и 23 - с 9-членен състав. Общият брой на членовете на СИК в общината е 915.
При спазване на Методиката за определяне на състава на СИК, утвърдена с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК правилно ОИК - Кърджали, е определила, че ПП „ГЕРБ" има право да предложи 391 членове (по двама членове в 31 СИК с 5-членен състав, по трима членове в 79 СИК със 7-членен състав и по четирима членове в 23 СИК с 9-членен състав), а ПП „НДСВ" 18 членове - 2 % от 915. Остатъкът неразпределени места - 506 бр., се разпределят между останалите партии и коалиции. При спазване на чл. 2, ал. 2 от Методиката Коалиция за България получава 202 членове (506 х 0,4), ПП „ДПС" получава 151 членове (506 х 0,3), ПП „АТАКА" получава 101 членове (506 х 0,2) и Синята коалиция получава 50 членове (506 х 0,1). По метода на най-големия остатък на ПП „ДПС" и Синята коалиция се придава по един член и за ПП „ДПС" броят на членовете на СИК става 152, а за Синята коалиция - 51 членове. Общият брой на ръководството на СИК в община Кърджали е 399 души - 133 секции по 3 души. Разпределението му между партиите и коалициите е съгласно т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК: за ПП „ГЕРБ" - 195 членове, за Коалиция за България - 78 членове, за ПП „ДПС" - 59 членове, за ПП „АТАКА" - 39 членове, за Синята коалиция - 20 членове, и за ПП „НДСВ" - 8 членове.
От изложеното се установява, че при вземане на решение № 202 от 07.10.2011 г. ОИК - Кърджали, е спазила и приложила правилно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно начина на разпределение и преразпределение на членовете и ръководството на СИК. Спазена е императивната разпоредба на чл. 15, ал. 3 от ИК за недопускане мнозинство на представители на една партия или коалиция от партии в една и съща избирателна комисия, както и изискването председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция от партии. В решението си ОИК - Кърджали, е посочила както броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и предложилата ги партия, така и поименния им състав и разпределението по длъжности за всяка секция. В тази връзка следва да се отбележи, че ОИК - Кърджали, се е съобразила с предложенията на ПП „Движение за права и свободи" за представителство в СИК и е назначила всичките 152 членове от квотата на партията. В хипотезата на чл. 34, ал. 10 от ИК ОИК - Кърджали, разполага с правомощието да назначи членовете на СИК, като се съобрази с горецитираните правни норми и решения на ЦИК. Изборният кодекс не задължава ОИК - Кърджали, да осигури представителство на всяка партия и коалиция от партии във всички СИК. Това е така, защото партиите и коалициите от партии, имащи право да предлагат членове на СИК, са общо шест, а 31 от секционните избирателни комисии са с 5-членен състав.
Твърденията на жалбоподателя, че списъкът с поименния състав на членовете на СИК, представляващ неразделна част от решението на ОИК, не е обявен по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК, няма отношение към проверката за законосъобразност на решението. Действията по съобщаването на акта следват приемането му, в този смисъл те са последващи и не могат да се отразят върху материалната законосъобразност на обжалвания акт.
Твърдението относно липсата на волеизявление за утвърждаване на списъците на резервните членове е несъстоятелно, защото на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК общинските избирателни комисии са длъжни да вземат решение за назначаване на секционни избирателни комисии в законоустановения срок. Утвърждаването списъците на резервните членове не е свързано със срок, нито е обвързано от закона с решението по чл. 34, ал. 1 от ИК. В този смисъл ОИК - Кърджали, не е длъжна да утвърди списъците на резервните членове едновременно с решението за назначаването на СИК, нито да ги обективира в един и същ акт.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ехлиман Талят Чобан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Кърджали, област Кърджали.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.10.2011 в 17:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол