Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 122-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ – ЕДИНЕН” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН", подписано от Ценко Величков Барев в качеството му на съюзен секретар и представляващ на партията, чрез  пълномощника Румен Александров Иванов, заведено под № 58 на 04 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от определение № 3279/03.09.1945 г.на Софийски областен съд; заверен от съда препис определение № 3371/10.09.1945 г. по дело № 3/1945 г. на Софийски областен съд; заверен от съда препис от решение от 12.08.1991 г. по ф.д. № 3134/1990 г. на СГС - ФО за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 3134/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 32 на „Държавен вестник", бр. 72 от 1991 г., в който е обнародвано решението от 12.08.1991 г. за вписване на промени; извадка от протокол № 54/2011 г. от заседание на Управителния съвет, Централната ревизионна комисия и Постоянното присъствие, проведено на 02.07.2011 г., заверен от партията; извадка от протокол № 12/2011 г. от заседание на Постоянното присъствие, проведено на 3.07.2011 г., заверен от партията; Протокол № 12/2011 г. от заседание на Управителния съвет, Централната ревизионна комисия и Постоянното присъствие, проведено на 02.07.2011 г., с взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и регистрация в ЦИК с присъствен лист, заверени от партията; протокол № 54/2011 г. от заседание на Постоянното присъствие, проведено на 03.07.2011 г. за потвърждаване на решението на Управителния съвет; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-350 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 26.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 3134/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение от 25.07.2011 г. на Централна кооперативна банка - клон София-град, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от Ценко Величков Барев, издадено на Любен Александров Иванов да представлява партията пред ЦИК;  списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 030 избиратели, подкрепящи регистрацията (броят на имената в списъка е уточнен с опис, представен допълнително на 05.08.2011 г.); допълнително представен на 05.08.2011 г. списък с подписите на 192 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, придружен с молба и опис.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че не е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-691 от 08.08.2011 г. От проверените от ГД  „ГРАО" 13 058 записи в списъка само 3642 са коректни. В изпълнение на дадени указания за допълване на списъка от 08.08.2011 г. е представен допълнителен списък с 427 подписи на избиратели, с което не се изпълняват изискванията на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 и чл. 90, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол