Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2057-МИ
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ – ХСС“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ХСС", подписано от Гриша Василев Господинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 74 на 9 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.09.2015 г. от СГС - ФО, VІ-13 състав, по ф.д. № 11519/2000 г.;

2. Образец от подписа на представляващия партията;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-373 от 12.08.2015 г. от Сметната палата за внесени годишни финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. Заверено копие от удостоверение изх. № 376 от 01.09.2015 г. от ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3501 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същите и в структуриран електронен вид, представени на технически носител;

7. Заверени копия на удостоверения от 4 август 2015 г. с имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

8. Пълномощно от представляващия партията в полза на Иван Костадинов Бочков.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ХСС".

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. бяха дадени указания на представляващия партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ХСС", че следва да представи списъка в подкрепа на регистрацията на партията с номерация на страниците, а структурирания електронен вид да е във формата съгласно решение на ЦИК. Списъкът на хартиен носител и електронния носител са върнати за да се представят съгласно изискванията като е посочен срок за отстраняване на нередовностите до 18,00 ч. на 09.09.2015 г. Указанията бяха вписани в регистъра и представляващия партията се подписа, че е уведомен и съгласен със забележките.

В дадения срок указанията на ЦИК не бяха изпълнени.

Не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ХСС" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно и чл. 134 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ХСС" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 10.09.2015 в 01:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол