Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2196-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Цветелина Трайкова Попова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 15 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Цветелина Трайкова Попова. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, както следва: Цветелина Трайкова Попова, Теодора Атанасова Сърбинска, Васил Димитров Лепопелски, Янко Павлинов Пенков, Николай Бориславов Георгиев, Антон Ванчов Попов, Росен Павлинов Пенков, Серкан Исмаил Мехмед, Георги Георгиев Иванов, Маргарита Иванова Кръстева, Янко Пламенов Бакалов, Христо Любенов Парашкански, Петър Серафимов Митов, Красимир Танев Сербезов, Лиляна Йотова Стефанова, Ивалина Славчева Славчева, Пламен Христославов Христов, Цветелина Атанасова Богданова, Владимир Красимиров Сариев, Веселка Иванова Делиева и Мария Иванова Кръстева, и е заявено искане за регистрация на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА". Позицията на инициативния комитет е следната: „Инициативният комитет е за електронното гласуване, защото смятат, че в ХХІ век е безумие да се отрича средството, което най-бързо транспортира информацията. Тази информация ще носи свободната воля на българите от целия свят".

Към заявлението са приложени следните документи: протокол от 07.09.2015 г. с решение за създаване на инициативен комитет в подкрепа на въпроса на националния референдум „ДА", в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, определен е представляващ инициативния комитет Цветелина Трайкова Попова, която е определена и като лице, отговарящо за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с произвеждане на референдума. Цветелина Попова е определена и като лице, което ще открие банкова сметка и на инициативния комитет. Протоколът е подписан от всички членове на инициативния комитет. Приложени са също образец от подписа на членовете на инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 1515/14.09.2015 г. от Банка Пиреос България АД; подписка със заявени 2871 гласоподаватели в подкрепа на регистрацията на инициативния комитет, съдържаща три имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА при условията на незавършена процедура по проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, в състав:

 

1. Цветелина Трайкова Попова - представляващ ИК
2. Теодора Атанасова Сърбинска
3. Васил Димитров Лепопелски
4. Янко Павлинов Пенков
5. Николай Бориславов Георгиев
6. Антон Ванчов Попов
7. Росен Павлинов Пенков
8. Серкан Исмаил Мехмед
9. Георги Георгиев Иванов
10. Маргарита Иванова Кръстева
11. Янко Пламенов Бакалов
12. Христо Любенов Парашкански
13. Петър Серафимов Митов
14. Красимир Танев Сербезов
15. Лиляна Йотова Стефанова
16. Ивалина Славчева Славчева
17. Пламен Христославов Христов
18. Цветелина Атанасова Богданова
19. Владимир Красимиров Сариев
20. Веселка Иванова Делиева
21. Мария Иванова Кръстева

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 01:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол