Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2209-НС
София, 25.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА", подписано от Николай Георгиев Цонев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 3 на 19 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решение от 25.10.2012 г. по ф. д. № 624/2012 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, решение от 23.11.2012 г. по ф. д. № 624/2012 г. на СГС - ФО, 4 състав, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 25.10.2012 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 623/2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 173 на „Държавен вестник", бр. 100 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол № 3 от 13.03.2013 г. от заседание на Политическия съвет на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА", компетентен съгласно чл. 23, ал. 4, т. 4 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-152 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012 г.; удостоверение с изх. № 100-39 от 13.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка" АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 624/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 18.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 630 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

От писмо с вх. № 53-НС от 19.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

От протокол с вх. № 160-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.03.2013 в 22:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол