Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2256-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Движение България на гражданите“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Движение България на гражданите", подписано от Меглена Щилиянова Кунева, председател и представляващ партията, заведено под № 48 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 30.08.2012 г. по гр.д. № 492/2012 г. на СГС - ТО, VІ-3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.; копие от стр. 1, стр. 93 и стр. 94 на „Държавен вестник", бр. 64 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 25.03.2013 г. от заседание на Националния съвет на партията, компетентен съгласно чл. 30, т. 2 и т. 6 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-259 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2012 г.; печатна справка от 19.03.2013 г. на „Банка ДСК", с приложена декларация от представляващия партията от 26.03.2013 г., за актуална банкова сметка, удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ТО, VІ-3 състав по гр.д. № 492/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; нареждане за кредитен превод в „Банка ДСК" от 21.03.2013 г. по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 57 970 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Движение България на гражданите".
От писмо с изх. № 37-0113 от 25.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за регистрация на политическа партия „Движение България на гражданите" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Движение България на гражданите" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Движение България на гражданите.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол