Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2258-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", подписано от представляващия партията Гриша Василев, заведено под № 43 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.11.2000 г. по ф. д. № 11519/2000 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 11519/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 103 на „Държавен вестник", бр. 95 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 2.03.2013 г. от заседание на Централното бюро на партията, компетентен съгласно чл. 45, т. 4 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-187 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение от 25.03.2013 г. на „Интернешънъл асет банк" АД за актуална банкова сметка, удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 11519/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК. по сметка на БНБ - Централно управление от 25.03.2013 г, издадено от „Интернешънъл асет банк" АД; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 563 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ".
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол