Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2264-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Божидар Николов Томалев, заведено под № 55 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.04.2009 г. по ф. д. № 236/2009 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 236/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1, 122 и 123 на „Държавен вестник", бр. 41 от 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и 126 на „Държавен вестник", бр. 38 от 2011 г. за вписани промени; протокол от 15.03.2013 г. от заседание на Изпълнителния съвет на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 236/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Обединена българска банка"; удостоверение № 48-00-217 от 21.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение изх. № 131-15 от 25.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка", за актуални сметки, по които ще обслужва предизборната кампания на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".
От писмо с вх. № 219-НС от 27март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол