Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2277-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи, подписано от временно изпълняващия председател и представляващ партията Веска Атанасова Волева, заведено под № 69 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.03.1997 г. по ф. д. № 1309/1997 г. на СГС, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен препис от решение от 13.03.2013 г. по ф.д. №1309 по описа за 1997 г, СГС - ФО, 2 състав, за вписване на промени в регистъра на политическите партии при СГС по партидата на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи; заверен препис от решение 27.01.2011 г от СГС - ФО 2 състав по ф. д. №1309 по описа за 1997 г.за вписване на промени по партидата на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 26 на „Държавен вестник", бр. 21 от 1997 г.; препис-извлечение от протокол на Националната конференция проведена на 24.03.2013 г. на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Национален съвет, проведено на 16.03.2013 г. на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-228 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; вносна бележка от „Българска Народна Банка " АД за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г.; удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1309/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 26.03.2013 г. на Банка ДСК ЕАД за актуална сметка в лева; декларация от представляващия партията, че актуалната банкова сметка ще обслужва предизборната кампания на „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8490 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 1232 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ОБТ Български лейбъристи.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ОБТ Български лейбъристи.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол