Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2414-НС
София, 11.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 61-НС от 06.04.2013 г. на РИК –Плевен, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 645-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 61-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Плевен, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към жалбата е приложено копие от оспорваното решение.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Плевен, като същата постъпи по електронната поща на 10 април 2013 г. в 12,56 ч.
Според жалбоподателя оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като съобразно дадените указания е представено заверено копие на решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз" от 03.04.2013 г. за издигане и подредба на кандидати за народни представители в 15. МИР - Плевен. Според него са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК и РИК е следвало да регистрира кандидатската листа. Жалбоподателят намира, че съгласно цитираната разпоредба на чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК законодателят е предвидил представяне на два вида документи, които са представени по преписката, а именно предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава (Приложение № 60 от изборните книжа) и решение от 03.04.2013 г. на Централното бюро на партията за утвърждаване и заверяване в РИК - Плевен, на имената и реда на представената пред РИК кандидатска листа на партията - „СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ № 60". В жалбата се навежда и оплакване, че РИК не е спазила изискването на чл. 111, ал. 1 от ИК, според която в случаите на установяване на непълноти следва да бъдат дадени указания и срок за отстраняването им. Моли за отмяна на оспорваното решение на РИК и административната преписка да се върне на РИК със задължителни указания за регистрация на листата, а в условията на евентуалност - да бъде даден подходящ срок за отстраняване на непълноти по внесената документация.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Плевен, а разгледана по същество за неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Християн-социален съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи са постъпили в РИК - Плевен на 06.04.2013 г., като с нарочно решение на представляващия партията са дадени указания в срок до 24,00 ч. на 06.04.2013 г. да отстрани непълноти в представените документи, а именно: решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз" по чл. 108, ал. 1 , т. 1, предложение последно от ИК, в което изрично да се посочени имената на кандидатите и тяхното подреждане; заявление по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК от Ивелина Панкова Кудинова, с отбелязване, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за народен представител на ПП „Християн-социален съюз"; заявление по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК от Марин Тотев Маринов с отбелязване, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за народен представител на ПП „Християн-социален съюз" в 15. Плевенски многомандатен изборен район;; заявление по чл. 108, ал. 1, т. 3 от ИК от Атанас Симеонов Атанасов с отбелязване, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за народен представител на ПП „Християн-социален съюз" в 15. Плевенски многомандатен изборен район и декларация по чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК с изрично отбелязване, че е кандидат за народен представител в 15. Плевенски многомандатен изборен район. За същото лице не е представено и предложение за регистрацията му като кандидат за народен представител на партията и мястото му в кандидатската листа. От извършената служебна проверка в преписката по регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че съгласно представения заверен препис от устава на партията компетентен да вземе решение за издигане и подреждане на кандидатска листа по смисъла на чл. 108 от ИК орган е Централното бюро на партията съгласно чл. 45, т. 5 от нейния устав.
В изпълнение на така дадените указания с вх. № 73 от 06.04.2013 г. в 17,25 ч. е постъпило заверено копие на решение на ЦБ ПП „ХСС" от 03.04.2013 г., като в същото не са посочени имената и поредността на кандидатите в кандидатската листа. Отново въз основа на изрично решение на РИК - Плевен, на представляващия партията са дадени указания в срок до 24,00 ч. на 06.04.2013 г. да представи решение на Централното бюро на ПП „Християн-социален съюз" по чл. 108, ал. 1 , т. 1, предложение последно от ИК, в което изрично да се посочени имената на кандидатите и тяхното подреждане. С вх. № 74 от 06.04.2013 г. в 17,50 ч. е представено заверено копие от същото решение на ЦБ на ПП „ХСС" от 03.04.2013 г., като след подписите на членовете на колективния орган с ръкописен текст е изписано: „Централното бюро взе решение за издигане на кандидати в следния ред в 15. Плевенски изборен район и са посочени трите имена и ЕГН на осем лица. Дописването е извършено със син химикал върху завереното копие на решението, което е представено към първоначалното предложение с вх. № 59 от 06.04.2013 г., и това, което е представено с вх. № 73 от същата дата, като след дописването няма подписи на членовете на Централното бюро на партията.
Въз основа на така представените документи РИК е счела, че не е налице валидно взето решение на централния орган на партията за издигане и подреждане на кандидатската листа и е отказала регистрация на същата с атакуваното решение.
Съгласно новелата на чл. 108, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ИК регистрирането на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, като такова изискване е залегнало в т. 24, буква „А" на Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.
По преписката, предмет на настоящото производство, такова решение на компетентния орган по същество не е представено, въпреки изричните указания, дадени от РИК, на надлежно упълномощения представител на партията по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК. Централната избирателна комисия изцяло споделя мотивите, изложени в оспорваното решение на РИК. Изложеното е достатъчен аргумент да бъде отказана регистрацията на кандидатската листа, въпреки че са налице всички останали документи на част от кандидатите в кандидатската листа с оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 2 от ИК, съгласно която в случай че указанията по ал. 1 на чл. 111 от ИК не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати - в конкретния случай цялата кандидатска листа.
С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 108, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 61-НС от 06.04.2013 г. на РИК -Плевен, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 11.04.2013 в 19:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол