Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2452-НС
София, 19.04.2013

ОТНОСНО: назначаване на комисии по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 34, 35 и чл. 233, ал. 7 и ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Назначаване на комисии по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс
1. За всеки многомандатен изборен район на територията на Република България, определени с Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр.25 от 13.03.2013 г.) съответната районна избирателна комисия (РИК) назначава по една комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс (РИК), която да приема от секционните избирателни комисии (СИК) бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали.
2. Право на участие в комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК имат представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание към 13 март 2013 г. и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ";
- „Коалиция за България";
- Политическа партия „ДПС";
- Политическа партия „Атака";
- „Синята коалиция";
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".
3. В общата бройка на всяка една комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК, посочена в т. 4 от настоящото решение, се включва и по един представител на областна администрация.
4. Броят на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7, включително председател, заместник-председател, секретар е:
А) 13 души - за следните изборни райони: 5-ти Видински, 7-ми Габровски, 10-и Кюстендилски, 11-и Ловешки, 12-и Монтана, 14-и Пернишки, 18-и Разградски, 20-и Силистренски, 22-ри Смолянски 28-и Търговищки 31-ви Ямболски;
Б) 15 души - за следните изборни райони: 6-ти Врачански, 8-и Добрички, 13-и Пазарджишки, 15-и Плевенски, 19-и Русенски, 21-ви Сливенски, 30-и Шуменски;
В) 17 души - за следните изборни райони: 1-ви Благоевградски, 2-ри Бургаски, 3-ти Варненски,4-и Великотърновски, 9-и Кърджалийски, 16-ти Пловдив, 17-ти Пловдивски, 23-ти София, 24-ти София, 25-ти София, 26-и Софийски, 27-ми Старозагорски и 29-и Хасковски
5.1. За комисиите с числен състав 13 души съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 5 членове, за „Коалиция за България" - 2 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.
5.2. За комисиите с числен състав 15 души съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 6 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.
5.3. За комисиите с числен състав 17 души съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 7 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 2 членове, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.
6. Представителността в комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е отделна и не повлиява на броя на представителите и съотношението между политическите сили при назначаване на членовете на СИК по реда, посочен в Решение № 2335-НС на ЦИК от 29 март 2013 г.
7. Областните управители не по-късно от 26.04.2013 г. провеждат консултации за съставите на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК с представителите на партиите и и коалициите от парти по т.2.
8. Не по-късно от 2 календарни дни преди датата на консултациите областните управители писмено уведомяват централните ръководства за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната област.
9. При провеждане на консултациите при областните управители партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:
а) писмено предложение за състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
10. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
11. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, областните управители представят в РИК до 26 април 2013 г. включително следните документи:
а) писмено предложение от областния управител за състав на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
г) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;
е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.
12. В областите, в които областните управители са в отпуск, предложението до РИК за назначаване на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК се прави от временно изпълняващия длъжността областен управител.
13. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, областният управител/изпълняващият длъжността областен управител изпраща на РИК не по-късно от 26 април 2013 г. включително предложенията за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, ведно с документите по т. 11, букви „б" - „е".
14. Когато областният управител/изпълняващият длъжността областен управител не е направил предложение до 26 април 2013 г. включително, той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в РИК.
15. Когато при консултациите за състава на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК не е постигнато съгласие, РИК назначава комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2.
16. Когато РИК не назначи до 29 април 2013 г. комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК.
II. Изисквания към членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК
17. За членове на комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език.
18. При изпълнение на функциите си членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат агитация.
19. Членовете на една и съща комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
ІІІ. Мандат
20. Мандатът на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответния многомандатен изборен район на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали. Мандатът на комисията приключва със запечатване от нея на помещението по чл. 233, ал. 8 от ИК, в което изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители Запечатването на помещението се извършва с хартиени ленти,подписани от всички присъстващи членове на комисията и подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.04.2013 в 17:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол