Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2782
София, 19.08.2013

ОТНОСНО: жалба от Красимир Георгиев Миндов – кандидат за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия“

Постъпила е жалба с вх. № 736 от 16.08.2013 г. от Красимир Георгиев Миндов - кандидат за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия" против решение на комисията, назначена със Заповед № К-06/25.07.2013 г. на ЦИК, съгласно извлечение от протокол № 1 на комисията от 14.08.2013 г., в частта относно определяне на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса.

Съгласно цитираното решение на конкурсната комисия жалбоподателят не се допуска до конкурса за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия" поради липса на професионален опит или придобит ранг.

За жалбоподателя е налице правен интерес от обжалване на решението на конкурсната комисия. Жалбата е подадена в срок на основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана от Централната избирателна комисия в качеството й на орган по назначаването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Конкурсът за длъжността „главен секретар в администрацията на ЦИК" е обявен със Заповед № К-02/10.07.2013 г. на ЦИК и обявлението е публикувано на 29.07.2013 г. на сайта на ЦИК, в Административния регистър, както и в централен ежедневник. В срока за подаване на документи - 12.08.2013 г., жалбоподателят е подал заявление по образец с вх. № 13 от 12.08.2013 г., към което е приложил копия от официални документи за удостоверяване наличието на изискуемите условия за кандидатстване. Съгласно т. ІІ от обявлението за конкурса минималната образователна степен е магистър, а изискуемият професионален опит е 7 години или ІV старши ранг. Видно от представените от жалбоподателя документи, в т.ч. копие от трудова книжка № 354, издадена от Геологопроучвателен обект в гр. Панагюрище на 15.VІІ.1972 г., не е налице изискуемият професионален опит - 7 години, по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Към заявлението, както и към жалбата не е представен документ за придобит изискуем ранг - ІV старши.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 20, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Красимир Георгиев Миндов с вх. № 736 от 16.08.2013 г. против решение на комисията, назначена със Заповед № К-06/25.07.2013 г. на ЦИК, с което жалбоподателят не е допуснат до конкурса за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2013 в 20:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол