Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2809-МИ
София, 09.09.2013

ОТНОСНО: реда за опаковане, предаване и съхранение на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на частични избори в общини с преброителна комисия

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 и чл. 242, ал. 8, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 231, чл. 242, ал. 7 и чл. 281 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Опаковане на книжа и материали

1. Отворът на пломбираната урна се запечатва с хартиена лента, която се подписва от всички членове на СИК.

2. Членовете на СИК в общините, където преброяването се извършва от преброителна комисия, опаковат на отделни пликове и запечатват с хартиена лента:

*     неизползваните бюлетини;

*     бюлетините извън урната (по т. 9 от протокола).

Опакованите бюлетини се поставят в торбите за съхранение на изборни книжа и материали. Торбите се завързват и запечатват с лента по реда на т. 8 от Решение № 2717-МИ от 18 юни 2013 г.

3. След установяването на резултата от гласуването в общината преброителната комисия опакова на отделни пакети, надписва и запечатва с хартиена лента преброените бюлетини, както следва:

*     недействителни гласове/бюлетини от урната (по т. 11 и 12 от протокола);

*     действителни гласове/бюлетини от урната (по т. 13 и 14 от протокола) - за всяка кандидатска листа отделен пакет.

4. Опакованите бюлетини се поставят в торбите за съхранение на изборни книжа и материали. Торбите се завързват и запечатват с лента, върху която се подписват всички членове на преброителната комисия и се подпечатва с печата на комисията. Върху торбите се изписва датата на изборите и общината.

 

Транспортиране

5. Членовете на комисията заедно с пликовете и торбата с материалите и избирателните урни се транспортират до сградата на ОИК под охраната на органите на МВР. Транспортирането се извършва от общинската администрация съгласно определени схема и маршрут.

 

Предаване на книжата и материалите

6. Членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават на Преброителната комисия:

*     пломбираната избирателна урна/и.

*     протоколите на СИК за протичане на изборния ден - неразпластени - за издаване на разписка.

7. За предаването се попълва приемо-предавателен протокол - Приложение № 7-ПК.

8. След предаване на протоколите по т. 6 членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават на ОИК:

*     плика с избирателните списъци - основен и допълнителен, както и списъка със заличените лица;

*     протокола с резултатите от гласуването в секцията заедно с втория екземпляр от протокола;

*     плика с печата на СИК.

9. След предаването на пликовете и протокола членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК торбата с бюлетините по т. 2 и екземплярът от протокола на СИК, предназначен за общинската администрация.

10. Преброителната комисия - председател или заместник-председател, секретар и член, предложени от различни партии и коалиции от партии, предават на ОИК:

*     протокола на преброителната комисия за установяване на резултатите от гласуването - неразпластен;

*     втория формуляр от протокола на преброителната комисия.

11. Преброителната комисия - председател или заместник-председател, секретар и член, предложени от различни партии и коалиции от партии предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК торбите с бюлетините от гласуването в общината по т. 4. При предаването на торбите се съставя протокол по образец - приложение № 1.

 

Съхранение на книжата и материалите

12. За опаковането и предаването на избирателния списък, допълнителния избирателен списък, списъка на заличените лица, печата на СИК, съхраняването на изборните книжа и материали и достъпа до запечатаните помещения се прилага Решение № 2717-МИ от 18 юни 2013 г.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2013 в 03:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол