Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 360-ЕП
София, 13.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на „СОВА 5” АД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-3 от 12.05.2014 г. от „СОВА 5" АД, представлявана от Васил Йорданов Тончев, чрез надлежно упълномощената Донита Маринова Илиева за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г. Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140509143302 от 09.05.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; пълномощно от Васил Йорданов Тончев в полза на Донита Маринова Илиева; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.
След направената проверка на предложените от агенцията лица за анкетьори се установи, че Веселка Димитрова Петрова, Христо Димитров Петров, Виола Иванова Петкова, Олга Петрова Каменова, Румянка Стефанова Димитрова, Дияна Игнатова Михайлова, Петя Стоянова Илиева, Стоянка Стефанова Колева и Цонка Колева Генева вече са регистрирани от друга социологическа агенция, а Димитър Иванов Димитров няма да има навършени 18 години към деня на произвеждането на изборите.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА „СОВА 5" АД, гр. София, с ЕИК 121390960 като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.
Регистрира като анкетьори предложените от агенцията упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.
ОТКАЗВА регистрацията на Веселка Димитрова Петрова, Христо Димитров Петров, Виола Иванова Петкова, Олга Петрова Каменова, Румянка Стефанова Димитрова, Дияна Игнатова Михайлова, Петя Стоянова Илиева, Стоянка Стефанова Колева, Цонка Колева Генева и Димитър Иванов Димитров.
„СОВА 5" АД, гр. София да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.05.2014 в 08:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол