Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 480-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващия и председател на партията Мартин Димитров Димитров, заведено под № 5 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.02.1997 г. по ф.д. № 1661/1997 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 41 на „Държавен вестник", бр. 18 от 28.02.1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" от заседание на 12.07.2011 г. с приложен присъствен списък за вземане на решение за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет от 19.07.2011 г. с присъствен списък; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; банково бордеро от 03.08.2011 г. за внесен безлихвен депозит от Уникредит Булбанк АД, клон Хан Аспарух; удостоверение № 48-00-145 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 26.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1661/1997 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение № 70/1487 от 27.07.2011 г. на Уникредит Булбанк АД, Бизнес център София Света Неделя, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и ще се използва само тази сметка; пълномощно от Мартин Димитров Димитров, с което упълномощава Христо Христов Панчугов да го представлява пред ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 33 316 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Съгласно дадени указания от Централната избирателна комисия в изпълнение на изискванията на чл. 82, ал. 2, т. 2 от ИК е постъпило заявление от Мартин Димитров Димитров чрез пълномощника Христо Христов Панчуков, с което партията заявява желание отпечатването в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. да бъде с пълното наименование „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ".
От протокол № 92-00-755 от 19.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс - за наличие на 7000 подписа.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол