Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 521-МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Допуска поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, съгласно приложенията към настоящото решение, както следва:

1. В Приложение № 63:
- след ред 1 на таблица част І се добавя нов ред с три графи. В първата графа се вписва цифрата 2, във втората графа се изписва текст „Брой заличени имена", под него многоточие, под многоточието текст „(с думи)", а в третата графа - многоточие и под многоточието текст „(с цифри)";
- текстът във втората графа на ред 3 се изменя, както следва: „Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)";
- номерацията на останалите редове в таблицата се променят съответно.
- след ред 1 на таблица част ІІ се добавя нов ред с три графи. В първата графа се вписва цифрата 2, във втората графа се изписва текст „Брой заличени имена", под него многоточие, под многоточието текст „(с думи)", а в третата графа - многоточие и под многоточието текст „(с цифри)";
- текстът във втората графа на ред 3 се изменя, както следва:„Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)";
- номерацията на останалите редове в таблицата се променят съответно.

2. В Приложение № 97:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) в указанието към образеца абзац втори се изменя така:
"Декларацията се подава от всяко физическо лице - български гражданин или гражданин на друга държава-членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, общият размер на даренията на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева."

3. В Приложение № 98:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) текстът "направеното от мен дарение на:", изписан под думите "ДЕКЛАРИРАМ, че:", се замества с текста: "средствата, с които съм финансирал кампанията на";
д) в указанието към образеца абзац втори се изменя така:
"Декларацията се подава от всеки кандидат или член на инициативен комитет - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията на политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева."

4. В Приложение № 99:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) в указанието към образеца абзац първи се изменя така:
"Декларацията се подава от всяко физическо лице - български гражданин или гражданин на друга държава-членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, предоставило имущество за временно и безвъзмездно ползване."

5. В Приложение № 103, в указанието към образеца, абзац шести, изречение първо, запетаята и думите "а за инициативния комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата" се заличават.

6. В Приложение № 104, в указанието към образеца, абзац шести, изречение първо, запетаята и думите "а за инициативния комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата" се заличават.

ІІ. Изменя Приложение № 65 съгласно приложението към настоящото решение.

ІІІ. Анулира Приложение № 100 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ІV. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 63, 65, 97, 98, 99, 103 и 104, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол