Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 592-ЕП
София, 09.06.2014

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ за незаконосъобразни действия на член на РИК в Седми район – Габровски

Постъпила е жалба вх. № ЕП-10-84/14.05.2014 г. от Цветомир Цвятков Михов, областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Габрово. Към жалбата са приложени пълномощно от представляващия партията № КО-Г-008/24.03.2014 г. и 4 броя снимки. Жалбата и приложенията към нея са получени по факс и на електронната поща на ЦИК на 14.05.2014 г.

Преписката е докладвана пред ЦИК в деня на постъпването на жалбата и е установено, че жалбоподателят не е упълномощен да представлява партията пред ЦИК. С писмо изх. № ЕП-10-85/15.05.2014 г. на жалбоподателя е даден срок до 16.05.2014 г. за отстраняване на нередовността на основание чл. 87, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 73, ал. 1 от ИК. Жалбата и приложенията към нея са получени в оригинал на 15.05.2014 г. към вх. № ЕП-10-84/14.05.2014 г. Допълнително е приложена картичка, представляваща агитационен материал на коалиция „Коалиция за България" в изборите за членове на Европейски парламент на 25.05.2014 г. На 15.05.2014 г. на електронната поща на ЦИК е получено удостоверение за актуално състояние по ф.д. №1545/2007 г. от 24.03.2014 г. и пълномощно № КО-Г-084/15.05.2014 г. от представляващия партия „ГЕРБ" Бойко Методиев Борисов в полза на Цветомир Цвятков Михов, с което го упълномощава да представлява партията пред РИК, ЦИК и ВАС и потвърждава всички действия във връзка с подадената жалба. В оригинал допълнително изпратените документи са получени на 15.05.2014 г.

Предложен и обсъден е следният проект за решение:

„В жалбата се сочи, че на 13.05.2014 г. по време на посещение в гр. Трявна на Петър Атанасов Курумбашев - кандидат за член на Европейския парламент от кандидатската листа на „Коалиция за България", същият е придружаван от Цонко Николов Кръстев - член на РИК в Седми район - Габровски. Посочва се, че г-н Кръстев е участвал в предизборна агитация и е раздавал брошура, представляваща агитационен материал на „Коалиция за България" - брошура/картичка със снимка на Сергей Станишев, с посочен номер на коалицията в бюлетината за гласуване. В жалбата се твърди, че с поведението си Цонко Николов Кръстев е нарушил разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от ИК и се иска да бъде освободен като член на РИК в Седми район - Габровски.

В изпълнение на протоколно решение на ЦИК от 16.05.2014 г. са изпратени писма с изх. № ЕП-10-102/19.05.2014 г., изх.№ ЕП-10-103/20.05.2014 г. и изх.№ ЕП-15-219/20.05.2014 г. съответно до Петър Атанасов Курумбашев, Цветомир Цвятков Михов и Цонко Николов Кръстев, които в най-кратък срок да отговорят на поставени въпроси относно изясняване на обстоятелствата, посочени в жалбата. Отговори са получени от Цветомир Михов с писма вх. № ЕП-10-84 от 20.05.2014 г. и от 22.05.2014 г.; от Цонко Кръстев на електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-15-247 от 23.05.2014 г. и по пощата с писмо вх. № ЕП-22-779 от 06.06.2014 г. Отговор не е получен от Петър Курумбашев.

Жалбата е подадена от редовно упълномощена страна и ЦИК я приема за допустима. От първоначално приложените доказателства - снимков материал - 4 броя цветни снимки се вижда, че Петър Атанасов Курумбашев е посетил гр. Трявна (снимка № 3), като е придружаван от няколко лица. Над едното лице с химикал е изписано „г-н Цонко Кръстев" и е поставена стрелка към него. На всяка снимка лицата, съпътстващи Петър Курумбашев, са различни, като едното от тях винаги е обозначеното като „г-н Цонко Кръстев" лице. Върху снимките няма данни за датата, на която са направени. От изображенията (снимки № 1 и № 3) е видно, че обозначеното като „г-н Цонко Кръстев" лице носи в ръка материали, наподобяващи приложеното към жалбата доказателство - агитационен материал на „Коалиция за България", но не се установява по безспорен начин, че съвпадат с него и че ги раздава на граждани, извършвайки предизборна агитация. В отговор на поставените от ЦИК въпроси жалбоподателят уточнява, че приложените като доказателства към жалбата снимки не са направени от представители на ПП „ГЕРБ" -Габрово, а са били разпространени в социалните мрежи от членове и симпатизанти на „Коалиция за България".

Като допълнителни доказателства жалбоподателят е представил и писмени изявления от 19.05.2014 г. на трима граждани на община Трявна и материали, публикувани в печатни и електронни медии, отразяващи посещението на Петър Курумбашев в района на 13.05.2014 г. В последните няма данни кандидатът за член на Европейския парламент да е придружаван от Цонко Кръстев. В писмените изявления на Мария Николаева Пенева, Грета Дианова Господинова и  Виолета Кожухарова се посочва, че на 13.05.2014 г. при посещението на Петър Курумбашев в гр. Трявна същият е придружаван от Цонко Кръстев и двамата са раздавали агитационни материали на „Коалиция за България" с отбелязан в тях номер 15. Твърдят, че „такива флаери" са получили лично от Цонко Кръстев.

В своите обяснения, изпратени до ЦИК, Цонко Кръстев посочва, че се е срещнал с Петър Курумбашев на 12 или 13.05.2014 г. и му е показал забележителностите на гр. Трявна. Твърди, че не е участвал в предизборни мероприятия и не е раздавал агитационни материали на „Коалиция за България". Посочва, че фигурира на приложените от жалбоподателя снимки, но счита, че е нарушено негово конституционно право, тъй като не е давал съгласие да бъде фотографиран.

От всички представени доказателства може да се направи извод, че Цонко Николов Кръстев, назначен за член на РИК в Седми район -Габровски, с Решение на ЦИК № 68-ЕП от 03.04.2014 г., е придружавал Петър Курумбашев по време на негово посещение в гр. Трявна, както и че е раздавал предизборни агитационни материали на граждани на гр. Трявна.

Предвид изложеното жалбата следва да бъде уважена, тъй като от представените към жалбата доказателства се установява, че е налице нарушение на забраната, предвидена в чл. 62, ал. 3 от ИК.

С решението на ЦИК, с което се установява нарушението, следва да се постанови и издаване на акт за установяване на нарушението от председателя на ЦИК съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Цонко Николов Кръстев, ЕГН ..., е извършил нарушение на чл. 62, ал. 3 от ИК, изразяващо се в раздаване на предизборни агитационни материали на граждани в гр. Трявна на 13 май 2014 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Цонко Николов Кръстев като член на РИК в Седми район - Габровски.

Актът да се изпрати на областния управител на област Габрово за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

При проведеното гласуване на 9 юни 2014 г. „за" проекта са гласували: И. Ивков, М. Бойкинова, Й. Ганчева, Г. Баханов, М. Мусорлиева, М. Златарева, И. Алексиева, Р. Цачев, Е. Христов и Цв. Томов; „против" проекта са гласували: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ив. Грозева, Е. Чаушев, С. Солакова, М. Сюлейманов и Т. Цанева.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което се отхвърля.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно жалба с вх. № ЕП-10-84/14.05.2014 г. на Цветомир Цвятков Михов, областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Габрово, против незаконосъобразни действия на член на РИК в Седми район - Габровски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.06.2014 в 11:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол