Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 602-ПВР/МИ
София, 30.08.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № 493/28.08.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца. Към писмото е приложена жалба, заведена под вх. № 11 от 26.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово, от Владимир Николов Илиев - член на ОИК Оряхово, срещу решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово. С обжалваното решение ОИК в община Оряхово е решила при отсъствие на секретаря и председателя на ОИК решенията да се подписват от заместник-председателя на ОИК и члена на комисията Цецко Костадинов Кривачков. В жалбата се твърди, че решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово е взето при нарушение на морала и процесуалните и материалните норми на закона.
Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Оряхово и да се дадат задължителни указания на ОИК Оряхово за прилагане на материалните норми на Изборния Кодекс.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба от Владимир Николов Илиев както и заверено от ОИК Оряхово копие от обжалваното решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице и в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс. Обжалваното решение е обявено на от 23.08.2011 г., а жалбата е подадена на 26.08.2011 г.
Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да се отмени по съображения извън посочените в жалбата.
Не са налице посочените в жалбата нарушения на процесуалните и материално правните норми на закона. Разбирането на жалбоподателя, че членът на избирателната комисия, който при едновременното отсъствие на председателя и секретаря да подписва съвместно със заместник-председателя решенията на комисията, следва да бъде с високи морални качества, не намира опора в закона. От намиращата се в ЦИК административна преписка по приемане на Решение № 424-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. за назначаване на ОИК в община Оряхово, област Враца, се установява, че председателят Людмила Ценова Велчева-Кушева е предложена от ПП „ГЕРБ", заместник-председателят Мария Николаева Цветанова е предложена от ПП „ГЕРБ", а секретарят Виолета Цветанова Станкулова - от „Синята коалиция". Членът на комисията Цецко Костадинов Кривачков е предложена от ПП „АТАКА", от което следва, че са спазени изискванията на чл. 20, ал. 6 от ИК, а именно заместник-председателят и определеният с решение на комисията член да подписват решенията и текущата кореспонденция да са предложени от различни партии и коалиции от партии. Централната избирателна комисия не споделя и съображенията в жалбата, че предложението за назначаване на конкретния член, който да подписва заедно със заместник-председателя при отсъствието на председателя и секретаря, противоречи на морала и закона.
Независимо от това обаче на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да извърши проверка относно законосъобразността на обжалваното решение, като не се ограничава само до проверка на направените в жалбата твърдения за незаконосъобраност на решението.
В кръга на извършената цялостна служебна проверка по законосъобразността на решението ЦИК намира следното:
Видно от разпоредбата на чл. 20, ал. 6, изр. 3 от Изборния кодекс, в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят на ОИК, комисията приема решение за определяне на член, който да подписва заедно със заместник-председателя на комисията за всеки конкретен случай, като изискването на закона е те да са предложени от различни партии и коалиции. Целта на законовата разпоредба е да се обезпечи работата на комисията в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят едновременно. В тези случаи документите, посочени в чл. 20, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс, се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член при спазване на изискването заместник-председателят и този член да са предложени от различни партии и коалиции. По този начин комисията, приемайки решение за всеки конкретен случай, може да определя различни членове, предложени от различни партии и коалиции, да подписват заедно със заместник-председателя на общинската избирателна комисия. Така се осъществява и целта на закона за по-голяма представителност в ръководството на комисиите на партиите и коалициите чрез предложените от тях членове в състава на ОИК.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 8-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, с което комисията определя Цецко Костадинов Кривачков - член на ОИК, да подписва заедно със заместник-председателя решенията на ОИК в община Оряхово в случаите, когато едновременно отсъстват председателят и секретарят.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.08.2011 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол