Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 634-МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Николов Янков – представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник в община Левски, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № 546 от 30.08.2011 г. от Стефан Николов Янков - представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник в община Левски, област Плевен, против решение № 103 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен. С обжалваното решение е отменено решение № 96 от 27.08.2011 г. за регистрация на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник в община Левски, област Плевен.
По същество жалбоподателят счита, че решението на ОИК - Левски, е незаконосъобразно. В хода на производството по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК са събрани заверени копия на следните документи: заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник в община Левски, област Плевен; протокол от събрание за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което ще го представлява; справка за съответствие на клиентски сметки и IBAN от 27.08.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД; декларации приложения № 29 и № 31 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове; нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет; решение № 96 от 27.08.2011 г. на ОИК - Левски; извлечение от регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Левски; протокол № 9 от проведено на 28.08.2011 г. заседание на ОИК - Левски, на което е взето решение за отмяна на решение № 96 от 27.08.2011 г. Към жалбата на Стефан Николов Янков до ЦИК е приложено копие на удостоверение № 1965 от 29.08.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Финансов център Плевен, за открита нова сметка за обслужване на предизборната кампания за избори 2011 г. При регистрацията на инициативния комитет на 27.08.2011 г. са дадени указания за представяне на удостоверение за банкова сметка по чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК. Посоченото правно основание е част от раздел ІV, глава шеста от Изборния кодекс, регламентираща регистрацията на партиите и коалициите от партии при избори за общински съветници и кметове, поради което основанието за представяне на удостоверението е чл. 97, ал. 9 във връзка с ал. 8, т. 5 от ИК. Не е даден срок за отстраняване на несъответствието, както изисква чл. 97, ал. 9 от ИК. Видно от протокола на заседанието си от 28.08.2011 г. ОИК - Левски, е приела, че инициативният комитет не е представил в срок банково удостоверение, което представлява неизпълнение на разпоредбата на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК, поради което е отменила първоначалното си решение за регистрация.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: жалбата е основателна. Общинската избирателна комисия в община Левски не е дала на инициативния комитет задължителния 3-дневен срок по чл. 97, ал. 9 от ИК за отстраняване на констатираните непълноти. При положение, че указанията за представяне на удостоверение за банкова сметка са дадени на 27.08.2011 г., срокът за изпълнението им изтича на 30.08.2011 г. Да се приеме противното означава да се поставят в неравностойни условия участниците в изборния процес, един от които е и инициативният комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник в община Левски. Видно от представеното пред Централната избирателна комисия удостоверение за новооткрита банкова сметка инициативният комитет е изпълнил и условието по чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК.
Предвид изложеното обжалваното решение на ОИК - Левски, ще следва да бъде отменено, а решение № 96 от 27.08.2011 г. - оставено в сила. Общинската избирателна комисия в община Левски ще следва да изиска от инициативния комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник да представи за окомплектуване на преписката оригинала на удостоверение № 1965 от 29.08.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Финансов център Плевен, копие от което е приложено към жалбата, изпратена до ЦИК.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 103 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен, с което е отменено решение № 96 от 27.08.2011 г. за регистрацията на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Светослав Недков Спасов за общински съветник в община Левски.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол