Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 688-МИ
София, 05.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Красимира Денчева Михайлова, представляваща инициативен комитет „Граждани за промяна”, против решение № 35 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Попово, област Търговище

Постъпила е жалба с вх. № 632 от 03.09.2011 г. от Красимира Денчева Михайлова, представляваща инициативен комитет „Граждани за промяна", против решение № 35 от 28.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Попово, с която моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 35 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, с което е отказана регистрация на инициативен комитет „Граждани за промяна" за участие в изборите за кмет на община Попово, насрочени на 23 октомври 2011 г.
Към жалбата са приложени копие от удостоверение за банкова сметка № 450-43 от 29.08.2011 г. на „Райфайзенбанк", клон Попово; копие от протокол № 8 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, в който е обективирано решение № 35 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, с което е отказана регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.; копие от заявление - Приложение № 28 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от решение за създаване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Попово и за участие в изборите за кметове на 23 октомври 2011 г., от което е видно, че жалбоподателката Красимира Денчева Михайлова е определена да представлява инициативния комитет „Граждани за промяна"; копия на декларации - Приложение № 31 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, и копия на декларации - Приложение № 29 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, на членовете на инициативния комитет Малина Богданова Денева, Красимира Денчева Михайлова, Калинка Ангелова Денева. Приложени са и копия на декларации за образци от подписите на членовете на инициативния комитет; копие от удостоверение за номер на банкова сметка на името на Красимира Денчева Михайлова от „Райфайзенбанк", клон Попово; копие от заявление за откриване на банкова сметка в „Райфайзенбанк" от 26.08.2011 г. на името на Красимира Денчева Михайлова; копие от регистъра на ОИК - Попово, област Търговище, от който е видно, че на инициативния комитет са дадени указания в срок до 17,00 ч. на 28.08.2011 г. да представи документ от банката, че новооткритата банкова сметка е за обслужване на предизборната кампания.
Жалбата е подадена пред ОИК - Попово, с вх. № 8 на 30.08.2011 г. Жалбата е подадена в срок от представляващия инициативния комитет Красимира Денчева Михайлова и като такава жалбата се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.
Видно от представените доказателства - удостоверение от „Райфайзенбанк" за банкова сметка на името на Красимира Денчева Михайлова от 26.08.2011 г., в което е посочено, че банковата сметка на нейно име може да бъде ползвана при необходимост. От съдържанието на удостоверението не става ясно, че банковата сметка е открита за целите на предизборната кампания и правилно ОИК - Попово, е дала указания на Красимира Денчева Михайлова да представи ново удостоверение, от което да е видно, че новооткритата банкова сметка има за цел обслужване на предизборната кампания. Срокът 17,00 ч. на 28.08.2011 г. на практика не би могъл да бъде спазен, тъй като е неделен ден и банките не работят. На 29.08.2011 г., първия работен ден, макар и след изтичане на указания срок, Красимира Денчева Михайлова се е снабдила с удостоверение № 450-43 от 29.08.2011 г. от „Райфайзенбанк", клон Попово, от което е видно, че банковата сметка е открита въз основа на решение на учредителите за основаване на инициативен комитет. С оглед на обстоятелството, че по независещи от Красимира Денчева Михайлова причини същата не е могла да се снабди с удостоверението до 17,00 ч. на 28.08.2011 г., тъй като този ден е неработен за банките, следва жалбата да бъде уважена.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 35 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, община Търговище.
Указва на ОИК - Попово, да регистрира инициативен комитет „Граждани за промяна" за участие в изборите за кмет на община Попово, насрочени на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.09.2011 в 22:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол