Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 726-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с. Връв, област Видин, срещу решение № 45 от 29.08.2011 г. на ОИК – Ново село, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 593 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Свилен Севастакиев Маринов - управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще" от с. Връв, област Видин, клон Ново село, срещу решение № 45 от 29.08.2011 г. на ОИК - Ново село, с което решение посоченият ОИК не е определил кметствата Флорентин и Ясен за избор на кмет на кметство. Жалбоподателят е изтъкнал множество съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, позовавайки се на норми на международното право и изтъквайки, че § 16 от ПЗР на Изборния кодекс е обявен за противоконституционен с решение № 4 на Конституционния съд, постановено по конституционно дело № 4/2011 г.
Жалбоподателят развива и съображения, че оспореният акт нарушава основни политически права на гражданите, каквото е тяхното активно избирателно право по отношение избора на кмет на кметство на посочените населени места. Допълнително се сочат производства пред Административен съд - София-град, и Върховния административен съд, по които жалбоподателят е бил страна, а ответник по жалбата му Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и на основания, различни от тези, посочени от жалбоподателя.
С обжалваното решение № 45 от 29.08.2011 г. ОИК - Ново село, е обявила, че избори за кметове на кметства ще се произведат на 23 октомври 2011 г. в населените места от община Ново село - с. Винарово и с. Негованци. Актът е постановен при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. От правна страна като основание за издаване е посочен чл. 70, ал. 1 от ИК, като същият текст дефинира понятието „изборен район" по отношение на произвеждането на избори за общински съветници, а ал. 2 касае произвеждането на избори за кмет на кметство, но и двете разпоредби не съдържат правно основание за издаване на оспореното решение. Компетентността на общинската избирателна комисия в тази посока се урежда от чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК, съгласно който текст ОИК определя и обявява номерата на изборните райони в общината. Такива са и указанията на ЦИК в Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. От фактическа страна по преписката липсват мотиви както в решението, така и в протокола от проведеното заседание, на което същото е постановено, както и липсва официално издадена справка от ТЗ „ГРАО" досежно броя на населението по постоянен адрес в населените места в община Ново село. Без такава справка е невъзможно законосъобразно да се определят изборните райони за кметове на кметства. С Решение № 23-МИ от 13 юли 2011 г. Централната избирателна комисия е указала, че под население се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД „ГРАО" в МРРБ към 21 юни 2011 г. - датата на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Ето защо оспореното решение следва да бъде отменено, на Общинската избирателна комисия в община Ново село да бъдат дадени указания да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони въз основа на официална справка от ТЗ „ГРАО", като се съобразят и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 45 от 29.08.2011 г. на ОИК - Ново село, област Видин, и указва на ОИК - Ново село, да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони въз основа на официална справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, като съобрази и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол