Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 754-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ", подписано от Ивайло Петров Симеонов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 16 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 352/2014 г.;

2. служебна бележка № 48-00-600 от 20.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ" няма задължение да внася годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение от 14.08.2014 г. на УниКредит Булбанк АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. вносна бележка от УниКредит Булбанк АД от 20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

5. образец от подписа на представляващия партията;

6. образец от печата на партията;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3751 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. уведомление, подписано от председателя на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ" за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Андрея Георгиев Щерев - зам.-председател по финансовата дейност;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Нова България".

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Нова България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол