Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 760-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", подписано от Божидар Николов Томалев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-14 състав, по ф.д. № 236/2009 г.;

2. удостоверение № 48-00-592 от 19.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 112-0205 от 20.08.2014 г. от Обединена българска банка за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. образец от подписа на представляващия партията;

5.  образец от печата на партията;

6. вносна бележка от Българска народна банка от 20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Недялка Тодорова Михайлова - счетоводител;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2840 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител. Списъкът не е представен в структуриран вид на технически носител. Представеният технически носител съдържа сканирана подписка.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПАРТИЯ „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. бяха дадени указания на представляващия ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", че следва да представи списъка в подкрепа на регистрацията на партията и в структуриран вид на технически носител в срок до 18,00 ч. на 20.08.2014 г. Указанията бяха вписани в регистъра и представляващия партията се подписа, че е уведомен.

В дадения срок указанията на ЦИК не бяха изпълнени.

Списъкът по т. 8 не е приет от ГД „ГРАО" за извършване на проверка на подписката. Главна дирекция „ГРАО" не е подписала приемо-предавателен протокол. Към момента не се извършва проверка на списъка в подкрепа на регистрация на партията.

Не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол