Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 884-НС
София, 08.09.2014

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Момчилград срещу решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпила на 04.092014 г. жалба от кмета на община Момчилград срещу решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК - Кърджали. Жалбата е заведена в РИК - Кърджали, с вх. № 2 от 01.09.2014 г. Преписката по жалбата е комплектувана от РИК - Кърджали, съобразно указанията, одобрени с Решение № 683-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, като незабавно е изпратена на електронната поща на ЦИК с вх. № НС-15-105/02.09.2014 г. Допълнителни материали за попълване на преписката са изпратени на електронната поща на ЦИК с вх. № НС-06-19 от 02.09.2014 г. и от 03.09.2014 г. Към преписката са представени жалба, заведена с вх. № 33 от 28.08.2014 г., подадена от Димитър Кадиев - председател на общинския предизборен щаб на ПП „ГЕРБ" срещу заповеди № РД-19-405 от 25.08.2014 г. и № РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград с искане за отмяната им. Представени са също извлечения от протоколите от проведените на 29.08.2014 г. и 30.08.2014 г. заседания на РИК - Кърджали, както и решения № 32 от 29.08.2014 г., № 33 от 29.08.2014 г. и № 36 от 30.08.2014 г. Представен е също доклад от 30.08.2014 г. от членовете на РИК - Кърджали, Галина Стефанова и Иванка Таушанова във връзка с извършена от тях проверка по жалбата на Димитър Кадиев.

Производството е образувано по подадената от Димитър Кадиев жалба срещу заповеди № РД-19-405 от 25.08.2014 г. и № РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград с искане за отмяната им. Жалбата е подадена в срок предвид разпоредбата на чл. 8 от ИК. В изпълнение на правомощията по чл. 8, ал. 2 от ИК кметът на община Момчилград е образувал избирателните секции на територията на общината за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. със Заповед № РД-19-380 от 12.08.2014 г., която като неоспорена, е влязла в сила. Със Заповед №РД-19-405 от 25.08.2014 г. на кмета на община Момчилград се определя промяна на местоположението на избирателна секция № 09200011 от сградата на Пътно управление, гр. Момчилград, в сграда на ул. „Генерал Столетов" №1Б, гр. Момчилград. Със Заповед № РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград се определя промяна на местоположението на избирателни секции № 09200008 и № 0921000009 от сградата на ПГ по ТХВП „Св. св. Кирил и Методий", гр. Момчилград, в сградата на ЦДГ „Зорница", гр. Момчилград. Мотивите на жалбоподателя са, че промяната на местоположението на избирателните секции ще доведе до объркване в избирателите и отлив от гласуване, като се създават предпоставки за контролиран вот, а оспорените актове са немотивирани. На свое заседание на 29.08.2014 г. РИК - Кърджали, е постановила при условията на чл. 70, ал. 4, предложение второ от ИК решение за отхвърляне по направените с жалбата оплаквания. С решение № 33 от 29.08.2014 г. РИК - Кърджали, е възложила на свои членове извършване на проверка по подадената жалба. На 30.08.2014 г. на свое заседание РИК - Кърджали, е разгледала отново жалбата на Димитър Кадиев и с единодушие е постановила решение № 36 от 30.08.2014 г., с което е уважила подадената жалба и е отменила оспорените заповеди на кмета на община Момчилград. При обсъждането на жалбата са взети предвид изложените в нея оплаквания, докладът от извършената проверка по жалбата, както и мотивите на оспорените административни актове. Районна избирателна комисия - Кърджали, е приела жалбата за основателна, доколкото оспорените заповеди на кмета на община Момчилград са постановени след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2 от ИК и при наличието на влязъл в сила административен акт, а именно Заповед № РД-19-380 от 12.08.2014 г., с която са образувани избирателните секции на територията на община Момчилград за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Подадената от кмета на община Момчилград Акиф Мехмед Акиф жалба е редовна, доколкото е подадена в срока по чл. 73, ал. 1 от ИК. Макар в жалбата да се сочи, че с нея се обжалва решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК - Кърджали, предвид изложените в нея мотиви и направеното с нея искане, несъмнено е че същата е срещу Решение № 36 от 30.08.2014 г. на РИК - Кърджали. Именно това е решението, с което РИК - Кърджали, е отменила оспорените заповеди № РД-19-405 от 25.08.2014 г. и РД-19-409 от 27.08.2014 г. на кмета на община Момчилград. По същество жалбата е неоснователна. Изложените в жалбата съображения за целесъобразността на отменените актове са неубедителни, макар и да се основават на общата норма на чл. 3 от ИК. Освен това същите са без правно значение предвид липсата на правомощия за административния орган - кмета на община Момчилград, да измени издаден от него влязъл в сила административен акт, а именно Заповед № РД-19-380 от 12.08.2014 г., при това след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2 от ИК. Неоснователно е и оплакването за липса на мотиви по отношение на обжалваното решение № 36 от 30.08.2014 г. на РИК - Кърджали. Постановеното решение е надлежно мотивирано, което може да се установи от цялата административна преписка, включително протокола от проведеното заседание и извършения доклад от членове на РИК - Кърджали.

Предвид изложеното жалбата на кмета на община Момчилград се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал.1, т.26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на кмета на община Момчилград срещу решение № 32 от 29.08.2014 г. на РИК - Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2014 в 23:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол