Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 911-ПВР/МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: жалба против решения № 125, 126, 127, 128, 129, 130 от 20.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Доспат

Постъпили са жалби с вх. № М-32,  М-33,  М-34,  М-35, М-36 и М-37 от 22.09.2011 г. на ЦИК от Мехмед Сюлейманов Чаушев - упълномощен представител на местна коалиция „БСП - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ - ЗА ДОСПАТ" съгласно решение № 3 от 19.09.2011 г. на местната коалиция. Жалбоподателят обжалва решение № 125 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидатска листа за общински съветници, заведено с вх. № 152 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат; решение № 126 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Змеица, заведено с вх. № 118 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат; решение № 127 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Любча, заведено с вх. № 119 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат; решение № 128 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Късак, заведено с вх. № 120 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат; решение № 129 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Чавдар, заведено с вх. № 121 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат; решение № 130 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Барутин, заведено с вх. № 117 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

Жалбоподателят твърди, че обжалваните решения са нищожни и незаконосъобразни, както и че ОИК - Доспат, е взела решенията си, без да посочи констатираните от нея незаконосъобразности и без да даде срок за отстраняването им.

Централната избирателна комисия служебно е изискала от ОИК - Доспат, представянето на предложенията на местната коалиция „БСП - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ - ЗА ДОСПАТ" за общински съветници в община Доспат и кметове на кметства Змеица, Любча, Късак, Чавдар и Барутин, приложените към тях документи, както и извадката от съответните регистри на ОИК - Доспат. Представени са обжалваните решения и протоколът от заседанието на ОИК - Доспат, на което комисията е взела същите.

Жалбите са основателни.

От представените документи се установява, че липсва решение на местна коалиция „БСП - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ - ЗА ДОСПАТ" за издигането и подреждането на кандидатската листа за общински съветници и за издигането на кандидатите за кметове съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК. Общинската избирателна комисия - Доспат, е установила несъответствие на имената в заявлението по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК на Славка Ефтимова Росенова и Светослав Ефтимов Пехливанов, като не е отразено в какво се изразява несъответствието. Видно от протокола от проведеното на 20.09.2011 г. заседание тези несъответствия и недостатъци не са били съобразени от ОИК - Доспат, при постановяване на обжалваните решения. На същото заседание ОИК - Доспат, е констатирала неточности и непълноти в представените документи и пълномощни, без да укаже в какво се изразяват същите. На основание чл. 127, ал. 2 от ИК ОИК - Доспат, отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати само в случай че указанията по чл. 127, ал. 1 от ИК не са изпълнени в срок. От представената в ЦИК извадка от регистъра по чл. 126, ал. 4 от ИК е видно, че ОИК - Доспат, не е давала указания на местната коалиция да отстрани установените от комисията непълноти и срок за отстраняването им, с което е нарушила разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК.

Основанията, поради които ОИК - Доспат, е взела обжалваните решения, са изложени в горецитирания протокол и касаят основно представителната власт на лицето, представляващо местната коалиция „БСП - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ - ЗА ДОСПАТ". По преписката са налице данни за упълномощаване от страна на Сергей Станишев, представляващ една от участващите в коалицията партии - БСП, на две лица - Димчо Димитров Михалевски и Мария Пеева Кочева, да представляват БСП и извършват от името на партията необходимите действия във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Димчо Михалевски в качеството си на упълномощен представител на БСП е участвал в заседанието на местната коалиция, на което е взето решение № 3 от 19.09.2011 г., с което местната коалиция е оттеглила пълномощията на Мария Кочева да представлява коалицията пред ОИК - Доспат, и за единствен представител на местната коалиция е определено лицето Мехмед Сюлейманов Чаушев. Това решение е представено на Общинската избирателна комисия - Доспат, която е следвало да извърши преценка дали подадените пред нея документи отговарят на всички изисквания на чл. 126, ал. 1 от ИК. Общинската избирателна комисия - Доспат, не е съобразила решението на местната коалиция при постановяване на оспорените решения. Със заявление вх. № 147 представителят на местната коалиция „БСП - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ - ЗА ДОСПАТ" Мехмед Чаушев е потвърдил действията на Мария Кочева относно представените от нея в ОИК документи на местната коалиция с вх. № 117, 118, 119, 120 и 121 от 19.09.2011 г., което е ясна индиция за намерението на местната коалиция да се ползва от тях.

За пълнота на изложението следва да бъде отбелязано, че в Централната избирателна комисия е постъпило „заявление-жалба" от Мария Пеева Кочева с вх. № М-43 от 22.09.2011 г., в което по същество заявителката излага становището си по действията на другия представител на БСП при вземането на решенията от местната коалиция. Твърди се, че е налице друг, вътрешнопартиен ред за оттегляне на даденото й пълномощно. Заявителката не прави разлика между представителната власт, с която разполага по силата на решението за образуване на местната коалиция, и пълномощното от представляващия една от партиите, включени в състава на съответната коалиция - в случая БСП, и различния ред за оттеглянето на всяко едно от тези пълномощия.

По изложените по-горе основания обжалваните решения на ОИК - Доспат, следва да бъдат отменени, а на ОИК - Доспат, да се дадат указания за спазването на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 125 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидатска листа за общински съветници, заведено с вх. № 152 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

ОТМЕНЯ изцяло решение № 126 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Змеица, заведено с вх. № 118 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

ОТМЕНЯ изцяло решение № 127 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Любча, заведено с вх. № 119 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

ОТМЕНЯ изцяло решение № 128 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Късак, заведено с вх. № 120 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

ОТМЕНЯ изцяло решение № 129 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Чавдар, заведено с вх. № 121 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат

ОТМЕНЯ изцяло решение № 130 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрацията на предложението на местната коалиция за кандидат за кмет кметство Барутин, заведено с вх. № 117 от 19.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

УКАЗВА на ОИК - Доспат, да даде на местна коалиция „БСП - ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА - БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ - ЗА ДОСПАТ" тридневен срок, в който същата да представи решение на местната коалиция за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници в община  Доспат и за издигането на кандидати за кметове на кметства Змеица, Любча, Късак, Чавдар и Барутин, както и да укаже на местната коалиция в какво се състоят несъответствията в имената в заявлението по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК на Славка Ефтимова Росенова и Светослав Ефтимов Пехливанов и даде на местната коалиция възможност за отстраняването им в същия срок.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол