Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 936-НС
София, 15.09.2014

ОТНОСНО: жалба от Тодор Георгиев Бойчев срещу решение № 62 от 12.09.2014 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район –Хасковски

Производството е по чл. 73 от Изборния кодекс.

Образувано е по повод постъпила жалба от Тодор Георгиев Бойчев срещу решение на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасково.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност на обжалваното пред Централната избирателна комисия (ЦИК) решение на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, като постановено в нарушение на закона, изразяващо се в неспазване на чл. 71, ал. 2 от ИК в частта, в която посочената правна норма съдържа изискване за публикуване на пълните протоколи от заседанията на съответната РИК.

В жалбата се развиват оплаквания, че видеозаписът от заседанието на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, от 12.09.2014 г., на което е взето оспореното решение, съдържа изказвания, които не са отразени в протокола от заседанието. Твърди се, че изказванията на членове на комисията са с язвителен тон по отношение на жалбоподателя. В обстоятелствената част на жалбата се навежда изводът, че действията на комисията, свързани с атакуваното решение, са непрозрачни, а самото решение е основано върху непълен протокол. Претендира се отмяната на решение № 62 на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, като незаконосъобразно поради изтъкнатите в жалбата доводи.

Централната избирателна комисия приема жалбата, макар и подадена в законоустановения срок, за недопустима поради липса на правен интерес на жалбоподателя.

От приложените по преписката писмени доказателства, в частност протокол № 16 от заседание на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, от 12.09.2014 г. е видно, че с обжалваното решение № 62, обективирано в самия протокол, РИК-Хасково възлага на свой член да комплектува преписката по постъпила жалба с вх. № 92/12.09.2014 г. от същия жалбоподател - Тодор Бойчев, срещу изричен отказ на информация от РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, и преписката по това предхождащо настоящото и различно от него административно производство да бъде изпратена по компетентност до Административен съд - Хасково.

С други думи, с атакуваното решение ответникът по жалбата РИК - Хасково, в изпълнение на задължението си по чл. 152 от АПК е действала законосъобразно и в пълен унисон именно с правния интерес на жалбоподателя и по двете производства, а именно жалбата му по предходното административно производство срещу оспорения акт на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, да бъде изпратена за упражняване на контрол от компетентния съд.

Обжалваното в това производство решение на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, е взето с пълно единодушие на присъстващите членове при наличието на необходимия кворум, като на заседанието са присъствали 12 души, което е видно от представения протокол.

Развитите оплаквания в жалбата относно пълнотата на протокола, съдържанието на изказванията и т.н. не могат да бъдат релевирани в настоящото производство, доколкото с жалбата се иска именно отмяна на решение № 62/12.09.2014 г. на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, с което реално е удовлетворен правният интерес на жалбоподателя.

Поради горното и на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Георгиев Бойчев срещу решение № 62/12.09.2014 г. на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2014 в 23:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол