Начало » ЦИК » Профил на купувача » Обществени поръчки до 30.09.2014

Обществени поръчки до 30.09.2014


03.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол № 3 от 02.09.2014 г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите, утвърден от Възложителя с протоколно решение от 03.09.2014 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на офис техника за нуждите на Централната избирателна комисия", с Приложение № 1 и Приложение № 2 - становища на външен експерт.29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол № 1 от 21.08.2014 г. и Протокол № 2 от 27.08.2014 г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите, с приложено становище на външен експерт, утвърдени от Възложителя с протоколно решение от 29.08.2014 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на офис техника за нуждите на Централната избирателна комисия".29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Решение № 795-НС/27.08.2014 г. на Възложителя и Доклад на комисията , провела процедурата на договаряне без обявление, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 6 (шест) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.".29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Решение № 797-НС/27.08.2014 г. на Възложителя и Доклад на комисията , провела процедурата на договаряне без обявление, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.".20.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно протоколно решение от 20.08.2014 г. комисията за разглеждане и оценка на офертите, постъпили за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет „Доставка на офис техника за нуждите на Централната избирателна комисия" ще пристъпи към отварянето на офертите на 21.08.2014 г. от 11.30 часа в сградата на ЦИК на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен, зала 42.

На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.16.08.2014 г.

ОБЯВА

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33 и 34 от Изборния кодекс във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия обявява конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., включително от машинното гласуване.
Заданието и приложенията към него за участие в конкурса се получават от кандидатите от 19 август 2014 г. до 21 август 2014 г. включително, от 10,00 до 17,00 ч. от канцеларията на ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен, стая 70.
Офертите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 22 август 2014 г. до 26 август 2014 г. включително от 10,00 до 16,00 ч. в канцеларията на ЦИК, пл. „Княз Александър I" № 1, етаж междинен, стая 70. Телефон за контакт на ЦИК: 02/939-37-77.
Отварянето на офертите ще се осъществи на 26 август 2014 г. от 16,05 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.


[1] [2] [3]
Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол