Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1098-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл.36,ал.1, т.5, чл. 242, ал. 7 и 8 и §5, т.13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. След приключване на гласуването секционните избирателни комисии(СИК)/подвижните секционни избирателни комисии/ПСИК/ опаковат отделно неизползваните бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове, надписват пакетите „Неизползвани бюлетини за ИПВР"/съответно „Неизползвани бюлетини за МИ" и ги поставят в бели торби за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в черни торби за изборите за общински съветници и кметове. Размерите и видът на торбите е определен в решение № 451-ПВР/МИ на ЦИК от 19.08.2011г.
2. След установяване на резултата от гласуването СИК/ПСИК опакова на отделни пакети и поставя в торбите по предходната точка:
2.1. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката:
а) действителните бюлетини, като пакетът се надписва „Действителни бюлетини в изборите за президент и вицепрезидент на републиката" (ИПВР);
б) недействителните бюлетини, описани на редове 19, 20, 21, 22 и 23 от протокола за установяване на резултатите в изборите се опаковат поотделно за всеки ред. Върху всеки от петте пакета се изписва „Недействителни бюлетини в ИПВР по ред 19/20/21/22/23" съответно;
в) недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (ред 6 от протокола) се опаковат на пакет, върху който се изписва „Недействителни бюлетини по чл. 180 ИК за ИПВР";
г) недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (ред 7 от протокола) се опаковат на пакет, върху който се изписва „Недействителни бюлетини по чл. 181 ИК за ИПВР";
д) сгрешените бюлетини (ред 8 от протокола) се опаковат на пакет, върху който се изписва „Сгрешени бюлетини за ИПВР";
е) образците от бюлетините;
ж) останали книжа и материали, без тези по т.4.
2.2. в изборите за общински съветници и кметове:
а) действителните бюлетини в изборите за:
- общински съветници;
- кмет на община;
- кмет на кметство, ако се произвежда такъв вид избор,
като всеки пакет се надписва „Действителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство", съответно;
б) недействителните бюлетини във всеки избор, описани в т. 13, 14, 15, 16 и 17 от протоколите за установяване на резултатите в изборите се опаковат поотделно, върху тях се изписва „Недействителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство по т. 13/ т. 14/ т. 15/ т. 16/ т. 17", съответно. Така опаковани недействителните бюлетини се опаковат поотделно за всеки вид избор;
в) недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (ред 6 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 180 ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;
г) недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (ред 7 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 181 ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;
д) сгрешени бюлетини (ред 8 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Сгрешени бюлетини за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;
е) образците от бюлетините;
ж) останали книжа и материали, без тези по т.4.
3. Торбите се завързват и запечатват с лента, върху която се подписват всички членовете на СИК/ПСИК и се подпечатват с печата на СИК/ПСИК. Върху торбите се залепя хартиен етикет с изписан номера на секцията.
4. Извън торбите остават:
а) избирателните списъци с приложенията към тях (декларации и удостоверения), които се поставят в отделни пликове за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове. Двата плика се запечатват, подписват се от всички членове на СИК/ПСИК, върху пликовете се изписва номера на секцията и вида избор за който се отнасят и запечатаните пликове се предават на ОИК заедно с протокола за гласуването във връзка с последваща проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели. За предаването се съставя приемно-предавателен протокол, който се подписва от председателя/зам.председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК от една страна и от друга - от трима представители на ОИК. ОИК в срок до 3 дни от получаването на пликовете с избирателните списъци изпраща списъците за проверка на ГД "ГРАО" при МРРБ за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели.
б) печатът на СИК се поставя в отделен плик, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на общинската избирателна комисия (ОИК) за осигуряване гласуване при евентуален втори тур.
в) протоколите от гласуването за предаване в ОИК - неразпластени и протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 от ИК. След разпластяване на протоколите от гласуването от ОИК екземплярите от тях от изборите за президент и вицепрезидент и от изборите за общински съветници и кметове, предназначени за общинската администрация, ведно с един екземпляр от разписките по чл. 242, ал. 6 от ИК се предават от ОИК на членовете на СИК/ПСИК, които поставят тези протоколи, екземплярите от разписките по чл. 242, ал. 6 от ИК и протоколите по чл. 187, ал. 3 от ИК в отделни пликове за двата вида избори, запечатват ги, изписват върху пликовете номера на секцията и вида на протоколите и се подписват. Пликовете с протоколите и разписките се предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, заедно с торбите с останалите книжа и материали.
5. След получаване от ОИК на екземплярите от протоколите с резултатите от гласуването, предназначени за общинската администрация, торбите и пликовете с изборни книжа и материали се транспортират до общинската/районната администрация и се предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членове на СИК/ПСИК - представители на различни партии и коалиции от партии. Транспортът и охраната се осигуряват от общинската администрация.
6. При предаването на торбите се съставят 2 (два) броя протоколи по образец (Приложение № 73 от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката и Приложение № 70 от изборните книжата за изборите за общински съветници и кметове). В протоколите се отбелязва броя на предадените торби и протоколите се подписват от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК и от всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
7. За предаването на пликовете с екземплярите от протоколите за гласуване, предназначени за общинската администрация, ведно с разписките по чл.242, ал.6 от ИК и протоколите по чл.187, ал.3 от ИК се съставят отделни протоколи за двата вида избори, които се подписват от лицата по предходната точка.
8. Всички торби с изборни книжа и материали и пликовете с протоколите, предназначени за общинската администрация се подпечатват и с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак (печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК). Видът и размерът на печата са определени с решение № 500 - ПВР/МИ от 23 август 2011 на ЦИК, изменено с решение № 533 - ПВР/МИ от 25.08.2011 г. на ЦИК.
9. Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК проверява целостта на торбите и пликовете и дали те не са развързани, съответно разпечатани. Торба с нарушена цялост се опакова отново и се завързва, съответно пликът се запечатва, като състоянието й/му и намерените в тях изборни книжа и материали се описват в констативен протокол, който се подписва от представителите на СИК и всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7. Не се разкъсват опакованите от секционната избирателна комисия изборни книжа и материали!
10. Запечатаните торби с книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и тези за изборите за общински съветници и кметове се съхраняват в 2 (две) отделни помещения в сградата на общинската /районната администрация. Не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден кметът на общината/ района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя помещенията за съхраняване на изборните книжа и материали. По изключение, при невъзможност кметът на общината/района да осигури две помещения, за целта може да бъде определено едно помещение, в което следва да бъде осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на тези за изборите за общински съветници и кметове, така че да се избегне смесването и объркването им. Помещението/ята се запечатва/т с ленти с подписите на всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и се подпечатват с печата на комисията.
11. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г., съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се провежда такъв.
12. След приключване на І тур на изборите на 23 октомври 2011 г. и приемането от всички СИК/ПСИК на територията на съответната община/район за градовете с районно деление, на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали и след запечатване на помещението и подпечатване на лентата, комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК приключва мандата си за първи тур и предава на съответната ОИК восъчния си печат. В деня на провеждане на евентуален нов избор (втори тур), упълномощени с решение на ОИК нейни представители предават обратно на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК восъчния печат за изпълнение на функциите й по чл. 242, ал. 7 и ал. 8 от ИК. След приемане на книжата и материалите от втори тур и запечатване на помещението по реда на първото изречение на настоящата точка, комисията по чл. 242, ал. 7 приключва мандата си за втори тур и предава на ОИК восъчния си печат.
13. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК в присъствието на всички представители на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до приключване на мандата й на първи/съответно втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за общински съветници и кметове, а в периода между двата тура и впоследствие в присъствието на поне 3 членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент и определени с решение на ОИК, и във всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет служебно лице от общинската/районната администрация. След всяко отваряне на помещенията/помещението, то задължително отново се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който се съхранява от ОИК след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
14. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя протокол в два екземпляра (един за ОИК и един за представителя на общинската администрация), в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, които вписват и качеството, в което присъстват.
15. ОИК следва с решение да определи поне 3 от своите членове, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент, които в срок от 24 часа от връщане от ГД „ГРАО" при МРРБ на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, следва да разпечатат помещението за съхранение на книжата в присъствието на представител на общинската администрация, да поставят избирателните списъци и декларации в съответните пликове, да ги запечатат, след което подпечатат с печата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, предаден на ОИК. Пликовете се подписват от присъстващите представители на ОИК и на общинската администрация и помещението се запечатва по реда на т.13 и т.14.
16. ОИК има задължението по предходната точка и по отношение на печатите на СИК, след връщането им от СИК след произвеждане на втори тур на изборите.
17. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението, отразено в протокол, до следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката, съответно до следващите общи избори за общински съветници и кметове, след което ги предава в архив.
Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:30 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол