Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 751-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от Зонка Златкова Спасова в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 2809/1990 г.;

2. удостоверение № 48-00-574 от 13.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 798 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД, Регионален център София - Запад, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Димитър Ненчов Йорданов.

5. образец от подписа на представляващия партията;

6. образец от печата на партията;

7. вносна бележка от 20.08.2014 г., издадена от Българска народна банка, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3300 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол от 19 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението е получен резултатът от проверката, но не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК. Представен е допълнителен списък по т. 8, съдържащ 50 подписа. Същият е представен и в структуриран електронен вид и е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на ГД „ГРАО" за проверка.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от допълнителната проверка, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:12 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол